Thông báo

Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 - 2019

18:41 19/07/2017

   Căn cứ Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Kế hoạch số 109/KH-ĐTN ngày 12/10/2016 của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019, Ban Chấp hành Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Trường lần thứ III (2015 – 2017), những thuận lợi khó khăn, những mặt được, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường nhiệm kỳ IV (2017 - 2019) gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên Nhà trường.

- Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Đoàn Trường nhiệm kỳ III (2015 – 2017); Bầu cử nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2017 – 2019) đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

 Thời gian:

- Đại hội trù bị vào lúc 13h00 ngày 20/7/2017.

- Đại hội chính thức bắt đầu từ 7h00 ngày 22/07/2017.

- Hội Nghị Ban Chấp hành Đoàn trường khóa IV lần thứ nhất vào 14h00 ngày 22/07/2017.

 Địa điểm: Hội trường Tầng 8, nhà C Đại học Thành Đô.

    Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các tiểu ban Đại hội, các ban, cá nhân có liên quan và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019, đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1