Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CNKT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

TT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

TS

LT

TH

HỌC KỲ  I: 19 tín chỉ

Học phần bắt buộc

19

17

2

 

 1. 1

21031001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1

2

2

0

KHCB

2

21031008

Toán cao cấp 1

3

3

0

KHCB

3

21121001

Tiếng Anh giao tiếp 1, 2

6

6

0

Ngoại ngữ

4

21591001

Giáo dục thể chất 1

1

0

1

BM.GDTC

5

21591006

Giáo dục Quốc phòng

7

6

1

BM.GDQP

Học phần tự chọn

0

0

0

 

HỌC KỲ  II: …. tín chỉ

Học phần bắt buộc

 

 

 

 

 1.  

      21031002

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2

3

3

0

KHCB

 1.  

21011001

Tin học đại cương

4

2

2

CNTT

 1.  

21031009

Toán cáo cấp 2

3

3

0

KHCB

 1.  

21121002

Tiếng Anh giao tiếp 3,4

7

7

0

Ngoại ngữ

 1.  

2102031018

Vật lý 1

3

3

0

KHCB

 1.  

21031006

Pháp luật đại cương

2

2

0

 

 1.  

2102021028

Thực hành điện cơ bản

2

0

2

Đ-TĐH

8

21591002

Giáo dục thể chất 2

3

0

3

BM.GDTC

HỌC KỲ III: …. tín chỉ

Học phần bắt buộc

20

20

1

 

 1.  

21032003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

0

KHCB

 1.  

21592003

Giáo dục thể chất 3

1

0

1

BM.GDTC

 1.  

2102022102

Điện tử  cơ bản

3

2

1

ĐT

 1.  

2102031010

Toán cao cấp A3

2

2

0

KHCB

 1.  

2102031019

Vật lý 2

3

3

0

KHCB

 1.  

2102111001

Kỹ năng giao tiếp

2

2

0

Du lịch

 1.  

2102131002

Hoá học đại cương

3

3

0

Môi trường

 1.  

2102022060

Vật liệu và An toàn điện

2

2

0

Đ-TĐH

 1.  

 

Kiến tập nghề nghiệp

1

0

1

Đ-TĐH

Học phần tự chọn

 

 

 

 

 1.  

2102031020

Logic học đại cương

2

2

0

Du lịch

 1.  

 

Vẽ kỹ thuật

2

2

0

Ô tô

HỌC KỲ IV: …. tín chỉ

Học phần bắt buộc

17

16

1

 

 1.  

21032004

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

3

0

KHCB

 1.  

21592004

Giao dục thể chất 4

1

0

1

BM.GDTC

 1.  

2102022022

Đo lường Điện

3

2

1

Đ-TĐH

 1.  

2102094018

Quản trị doanh nghiệp đại cương

2

2

0

Quản trị

 1.  

2102023005

Điện tử công suất

3

2

1

Đ-TĐH

 1.  

270046

Lý thuyết mạch điện 1

4

3

1

Đ-TĐH

 1.  

2102022024

Máy điện

3

3

0

Đ-TĐH

Học phần tự chọn (chọn một trong …. học phần sau)

3

 

 

 

 1.  

 

Kỹ thuật Điện tử số

3

2

1

Điện tử

 1.  

 

Kỹ thuật điện lạnh

3

2

1

Đ-TĐH

 1.  

 

Xác suất  thống kê

3

 

 

KHCB

 1.  

 

Phương pháp tính

3

 

 

KHCB

 1.  

 

Phương pháp tối ưu

3

 

 

KHCB

HỌC KỲ V: …..tín chỉ

Học phần bắt buộc

15

15

0

 

 1.  

 

Kỹ thuật lập trình

3

2

1

CNTT

 1.  

 

Tiếng Anh  chuyên ngành Điện

3

3

0

Đ-TĐH

 1.  

 

Khí cụ điện

2

0

4

Đ-TĐH

 1.  

 

Cơ học ứng dụng

3

3

0

Ô tô

 1.  

 

Lý thuyết điều khiển tự động

4

3

1

Đ-TĐH

 1.  

 

Lý thuyết mạch điện 2

2

2

0

Đ-TĐH

 1.  

 

Mạng truyền thông công nghiệp

2

2

0

Đ-TĐH

HỌC KỲ VI: ...... tín chỉ

Học phần bắt buộc

 

 

 

 

 1.  

 

Kỹ thuật vi xử lý

3

2

1

Điện tử

 1.  

 

Cung cấp điện

3

3

0

Đ-TĐH

 1.  

 

Điều khiển lập trình (PLC )

4

3

1

Đ-TĐH

 1.  

 

Lý thuyết điều khiển tự động 2

2

2

0

Đ-TĐH

 1.  

 

Cảm biến và các phần tử tự động

3

2

1

Đ-TĐH

 1.  

 

Truyền động điện

3

2

1

Đ-TĐH

 1.  

 

Đồ án thiết kế điện tử công suất

2

1

1

Đ-TĐH

Học phần tự chọn (chọn một trong .... học phần sau)

2

 

 

 

 1.  

 

Kỹ thuật nhiệt

2

2

0

Ô tô

 1.  

 

Điều khiển số

2

2

0

Đ-TĐH

HỌC KỲ VII: ..... tín chỉ

Học phần bắt buộc

 

 

 

 

 1.  

 

Tin học ứng dụng  1

3

2

1

Đ-TĐH

 1.  

 

Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình

3

3

0

Đ-TĐH

 1.  

 

Điều khiển điện- khí nén

3

2

1

Đ-TĐH

 1.  

 

Đồ án môn hệ thống điều khiển lập trình

2

1

1

Đ-TĐH

 1.  

 

SCADA

3

2

1

Đ-TĐH

 1.  

 

Tự động hóa quá trình công nghệ

3

2

1

 

 1.  

 

Truyền động điện nâng cao

 

 

 

Đ-TĐH

Học phần tự chọn

3

 

 

 

1

 

Điều khiển số máy công cụ (CNC)

3

2

1

Đ-TĐH

2

 

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

3

2

1

Đ-TĐH

3

 

Vi điều khiển

3

2

1

Đ-TĐH

4

 

Robot công nghiệp

3

3

0

Đ-TĐH

HỌC KỲ VIII: ... tín chỉ

1

 

Thực tập tốt nghiệp

6

0

Đ-TĐH

Đồ án tốt nghiệp

7

7

Đ-TĐH

Học phần bổ sung

7

 

 

 

1

 

Hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển phân tán(DCS)

3

3

0

Đ-TĐH

2

 

Chuyên đề tự động hóa 1

3

3

0

Đ-TĐH

3

 

Chuyên đề tự động hóa 2

2

1

1

Đ-TĐH

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1