Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA DU LỊCH

TT

Mã học

 phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị

thực hiện

Tổng số

LT

TH

HỌC KỲ I: 18 tín chỉ

Phần bắt buộc

18

 

 

 

1

030001

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

2

 

K CB

3

030023

Tiếng Việt thực hành

3

3

 

K CB

4

080001

Tiếng Anh giao tiếp 1

3

3

 

K NN

5

080002

Tiếng Anh giao tiếp 2

3

3

 

K NN

6

190005

Giáo dục quốc phòng

7

 

7

TD - TC

HỌC KỲ II: 23 tín chỉ

Phần bắt buộc

21

 

 

 

1

010001

Tin học đại cương

4

2

2

CNTT

2

030002

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

3

 

K CB

3

080003

Tiếng Anh giao tiếp 3

4

4

 

KNN

4

080004

Tiếng Anh giao tiếp 4

3

3

 

KNN

5

030021

Lịch sử văn học Việt Nam

3

3

 

K CB

6

190001

Giáo dục thể chất 1

1

 

2

TD - TC

7

190002

Giáo dục thể chất 2

3

 

6

TD - TC

Phần tự chọn 1 (Chọn 1 trong 2)

2

2

 

 

8

030007

Tâm lý học đại cương

2

2

 

K CB

9

070066

Mỹ học đại cương

2

2

 

K DL

HỌC KỲ III: 20 tín chỉ

Phần bắt buộc

18

 

 

 

1

030003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

 

K CB

2

060006

Marketing căn bản

3

3

 

K DL

3

070017

Tiến trình lịch sử Việt Nam

4

4

 

K DL

4

030006

Pháp luật đại cương

2

2

 

K CB

5

070003

Kỹ năng giao tiếp

2

2

 

K DL

6

070023

Tổng quan du lịch

3

3

 

K DL

7

190003

Giáo dục thể chất 3

1

 

2

TD - TC

8

270140

Kiến tập nghề nghiệp

1

 

2

K DL

Phần tự chọn 2 (Chọn 1 trong 3)

2

2

 

 

9

030022

Dẫn luận ngôn ngữ học

2

2

 

K DL

10

070008

Du lịch và môi trường

2

2

 

K DL

11

090003

Môi trường và phát triển

2

2

 

KMT

HỌC KỲ IV: 23 tín chỉ

Phần bắt buộc

21

 

 

 

1

030004

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

3

 

K CB

2

070020

Marketing du lịch

3

3

 

K DL

3

070002

Xã hội học đại cương

2

2

 

K DL

4

070007

Cơ sở văn hóa Việt Nam

4

4

 

K DL

5

070015

Các dân tộc ở Việt Nam

2

2

 

K DL

6

070016

Kinh tế Việt Nam

2

2

 

K DL

7

070018

Địa lý Việt Nam

3

3

 

K DL

8

070010

Nhập môn khu vực học và Việt Nam học

2

2

 

K DL

Phần tự chọn 3 (Chọn 1 trong 3)

2

 

 

 

1

070012

Thể chế chính trị thế giới và hiện đại

2

2

 

K DL

2

070013

Tổng quan di sản văn hóa thế giới

2

2

 

K DL

3

070014

Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

2

2

 

K DL

HỌC KỲ V: 22 tín chỉ

Phần bắt buộc

22

 

 

 

1

070009

Lịch sử văn minh thế giới

3

3

 

K DL

2

070011

Kinh tế du lịch

3

3

 

K DL

3

070021

Thể chế chính trị Việt Nam và hiện đại

2

2

 

K DL

4

070025

Quản trị kinh doanh lữ hành

4

4

 

K DL

5

070032

Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn

4

4

 

K DL

 

070033

Tài nguyên du lịch

2

2

 

K DL

6

080012

Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 1

4

4

 

KNN

HỌC KỲ VI: 21 tín chỉ

Phần bắt buộc

17

 

 

 

1

070001

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

2

 

K DL

2

070019

Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Việt Nam

2

2

 

K DL

3

070022

Tuyến và điểm du lịch Việt Nam

3

3

 

K DL

4

070031

Luật du lịch

2

2

 

K DL

5

070036

Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn 1

4

 

8

K DL

 

080013

Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch 2

4

4

 

K NN

Phần tự chọn 4 (Chọn 2 trong 4)

4

 

 

 

7

070027

Di sản văn hóa truyền thống Việt Nam

2

2

 

K DL

 

070028

Tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam

2

2

 

K DL

8

070029

Giới thiệu âm nhạc Việt Nam

2

2

 

K DL

9

070030

Giới thiệu hội họa Việt Nam

2

2

 

K DL

HỌC KỲ VII: 21 tín chỉ

Phần bắt buộc

19

 

 

 

1

070024

Lễ hội Việt Nam

2

2

 

K DL

 

 

Quản trị nhân lực trong KSDL (thay HP TKXHoi)

3

3

 

K DL

2

070034

Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp

2

2

 

K DL

3

070037

Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn 2

4

 

8

K DL

4

070040

Du lịch sinh thái

2

2

 

K DL

5

070041

Quản trị Tour du lịch

3

3

 

K DL

6

070044

Quản trị kinh doanh khách sạn

3

3

 

K DL

Phần tự chọn 5 (Chọn 1 trong 3)

2

 

 

 

8

070038

Quản trị nhóm làm việc

2

2

 

K DL

9

070035

Kiểm soát đồ uống và thực phẩm

2

2

 

K DL

10

 

Văn hóa ẩm thực

2

2

 

K DL

HỌC KỲ VIII: 16 tín chỉ

Phần bắt buộc

16

 

 

 

1

070026

Tổ chức sự kiện

3

3

 

K DL

2

070051

Thực tập tốt nghiệp

6

 

6

K DL

3

 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần:

7

7

 

K DL

Học phần bổ sung

 

 

 

 

4

270146

Quản trị điểm đến du lịch

2

2

 

K DL

5

270154

Marketing và bán trong du lịch, lữ hành

3

3

 

K DL

6

270156

Hành vi người tiêu dùng trong du lịch

2

2

 

K DL

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1