Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp của Ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ:

Sinh viên ngành Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí kĩ thuật. Những vị trí này thường là:

- Kỹ sư trắc địa cho các ngành có liên quan đến trắc địa công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện xây dựng dân dụng, trắc địa biển, khảo sát xây dựng công trình: công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng đô thị và nông thôn mới, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi.

- Cán bộ kỹ thuật trong các phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành kỹ thuật trắc địa bản đồ;

- Giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật trắc địa bản đồ. …

Cơ hội nghề nghiệp của Ngành Quản lý đất đai:

 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí quản lý và kỹ thuật. Những vị trí này thường là:

- Cán bộ quản lý nhà nước về đất đai như: giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai…

- Cán bộ kỹ thuật sử dụng công nghệ hiện đại trong quản lý đất đai như Quy hoạch sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Kỹ thuật viên thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa chính; các kỹ thuật cơ bản trong xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở đất đai; xây dựng và biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các bản đồ chuyên đề...

- Cán bộ quản lý hồ sơ địa chính, cán bộ quy hoạch sử dụng đất, quản lý dự án đầu tư

- Cán bộ phân tích, định giá đất, phân tích thị trường bất động sản, đánh giá tác động của sử dụng đất đến sự phát triển.

Cơ hội nghề nghiệp của Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí quản lý và kỹ thuật. Những vị trí này thường là:

- Cán bộ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, kinh tế tài nguyên môi trường;

- Cán bộ phân tích các dữ liệu về quản lý tài nguyên và môi trường, đánh giá tác động của môi trường khi phát triển kinh tế xã hội;

- Giảng viên ngành quản lý tài nguyên và môi trường.

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1