Công nghệ thông tin

Danh mục Luận văn, luận án thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

 • Cung Trọng Cường, 2002. Công nghệ Agent di động ứng dụng trong quản trị mạng. Luận văn tốt nghiệp cao học ngành Công nghệ thông tin. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hà Nội

Tóm tắt: Tổng quan về mạng máy tính, những nguyên tắc cơ bản quản trị mạng. Quản trị mạng theo giao thức SNMP. Quản trị mạng phân tán. Môi trường Agent cho quản trị mạng. Tích hợp Agent di động với SNMP. Ứng dụng Agent di động vào cơ sở thông tin quản trị.

 • Cung, Trọng Cường, 2002. Application of Agent mobile technology in network management. Master thesis of Informatic. Ha Noi: Ha Noi University of science and technology
 • Đỗ Đức Cường, 2014. Nghiên cứu về giải pháp an ninh an toàn mạng 3G UMTS. Luận văn cao học ngành hệ thống thông tin. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Hà Nội.

Tóm tắt: Tổng quan về an ninh an toàn mạng 3G UMTS, nguy cơ mất an toàn thông tin và các nguyên tắc đảm bảo an ninh an toàn mạng 3G UMTS, giải pháp và mô hình hóa về an ninh an toàn mạng 3G UMTS

 • Đỗ, Đức Cường, 2014. The study of security and save measures for 3G UMTS network. Master thesis of  Information System. Ha Noi: Posts of Telecommunications Institute of Technology
 • Hoàng Thanh Tùng, 2013. Nghiên cứu và triển khai hệ thống phát hiện xâm nhập mạng dựa trên phát hiện bất thường. Luận văn cao học ngành kỹ thuật máy tính và truyền thông. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Sử dụng các cơ chế phát hiện bất thường phổ biến trong khai phá dữ liệu để xác định và đánh giá mức độ bất thường của gói tin. Từ đó đưa ra phương án cảnh báo. Đề xuất thử nghiệm hệ thống MIDS

 • Hoàng, Thanh Tùng, 2013. Research and development of networks intrusion detection system based on anomaly detection. Master thesis of Computer Engineering and Communication. Ha Noi: Ha Noi University of science and technology.

Abstract: Use data mining to detect anomaly in networks traffic. Demo deployment a Minessota Intrusion Detection System.

 • Hoàng Thị Kim Oanh, 2014. Khai phá dữ liệu dựa trên bảng quyết định nhờ lý thuyết tập thô. Luận văn cao học ngành hệ thống thông tin. Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt:  Luận văn tập trung nghiên cứu hai vấn đề chínhThứ nhất là tìm hiểu các khái niệm cơ bản của lý thuyết tập thô:  hệ thông tin, bảng quyết định, các tập xấp xỉ, tập lõi và tập thuộc tính rút gọn. Thứ hai là tìm hiểu phương pháp rút gọn thuộc tính trên bảng quyết định sử dụng entropy Shannon, cài đặt, đánh giá thuật toán heuristic tìm tập rút gọn tốt nhất trong bảng quyết định sử dụng entropy Shannon có điều kiện có tính toán lõi (gọi tắt là CEBARKCC). Sau đó tiến hành cài đặt thuật toán sinh luật quyết định dựa trên tập rút gọn thu được từ thuật toán CEBARKCC.

 • Hoàng, Thị Kim Oanh, 2014. Data mining based on decision table by rough set theory. Master thesis of  Information System. Ha Noi: University of Engineering and Technology - Vietnam National University.

Abstract: Thesis research focuses two main issues: Firstly, to understand the basic concepts of rough set theory: information systems, decision tables, the collective approximation, core training and reduced attribute set.

          Secondly, to find out the reduced attributes method on the decision table  uses   Shannon entropy. Then, install, evaluate heuristic algorithm to find the best reduced attribute set of decision table using conditional Shannon entropy core calculation (It is abbreviated CEBARKCC). Then proceed with the installation law student decision algorithm based on a shortened training algorithm derived from CEBARKCC

 • Hoàng Thị Thu Hà, 2013. Nghiên cứu hệ mật trên đường cong ELIPPTIC. Luận văn cao học. Học viện kỹ thuật quân sự. Hà Nội.
 • Hoàng, Thị Thu Hà, 2013. The study of applying the cryptography system based on ELLIPTIC curve. Master thesis. Ha Noi: Military technical academy.
 • Nguyễn Minh Hiển, 2013. Nghiên cứu một số phương pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin bằng kiểm soát truy nhập. Luận văn cao học ngành hệ thống thông tin. Học viện CN Bưu chính Viễn thông. Hà Nội.

Tóm tắt: Tổng quan về an toàn thông tin, nêu lên những vấn đề về an toàn thông tin, những lý thuyết toán học cơ bản mà bất kỳ bài toán an toàn thông tin nào cũng cần tới, các khái niệm cơ bản về mã hóa, hàm băm, ký số. Một số phương pháp kiểm soát truy nhập hệ thống thông tin, trình bày tổng quan về kiểm soát truy nhập và một số phương pháp kiểm soát truy nhập hệ thống thông tin.Thử nghiệm dùng chữ ký số RSA để kiểm soát truy nhập hệ thống thông tin, trình bày bài toán và chương trình ký số RSA kèm theo hướng dẫn sử dụng chương trình

 • Nguyễn, Minh Hiển, 2013. Research some methods to ensure safety information system with access control. Master thesis of  Information System. Ha Noi: Posts of Telecommunications Institute of Technology.

Abstract: In recent years, the explosion of information revolution is happening rapidly across the world. The popularity of the Internet has connected people all over the world together, become an indispensable tool, increase work efficiency, increase understanding, exchange and update information quickly fast and convenient.

However, the Internet is an open network, it also contains many dangers threatening networks, computer systems, information resources of organizations and individuals. For example, the important information is located in a data warehouse or on the TV can be attacked, intrusion and theft. Therefore, consumers demanding research methods to control the security of information systems such as access control information systems, controls data flow, control inference and control information system attack aims to prevent and limit the risks to systems and information.

In this thesis, I focus on understanding the theoretical basis of safety information, a method of controlling access to information systems together with illustrative application testing. This thesis includes the following specific content:

Chapter 1: Overview of information security, raised the issue of information security, the basic mathematical theory that any problem of safety information is needed, the basic concept of code chemical, hashing, signing some.

Chapter 2: A method of controlling access to information systems, presented an overview of access control and a method of controlling access to information systems.

Chapter 3: Testing RSA digital signatures used to control access to information systems, presented problems and programs of RSA signed with manual program

 • Nguyễn Thị Nga, 2011.  Khám phá dịch vụ web ngữ nghĩa dựa trên kỹ thuật đối sánh đồ thị hai phía. Luận văn cao học ngành khoa học máy tính. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Hà Nội.

Tóm tắt: Các dịch vụ web ngữ nghĩa nhằm mục đích cung cấp những mô tả hình thức của các yêu cầu và các dịch vụ web để có thể khai thác tự động hóa một số nhiệm vụ trong quá trình sử dụng các dịch vụ web. Khám phá dịch vụ là quá trình đánh giá một truy vấn cho một dịch vụ và trả về một tập hợp các dịch vụ tương thích. Mục đích của khám phá dịch vụ là để tìm dịch vụ Web thích hợp với một tập hợp các yêu cầu của người dùng. Cho đến nay đã có nhiều phương pháp khám phá dịch vụ web đã được đề xuất hoặc dựa trên đối sánh ngữ nghĩa hoặc dựa trên các kỹ thuật IR hoặc sử dụng các quy tắc chuyển đổi đồ thị để xác định các truy vấn và các dịch vụ được đề xuất. Trong luận văn trình bày các nội dung chính: các khái niệm và cách biểu diễn web ngữ nghĩa; các kỹ thuật khám phá phá dịch vụ web ngữ nghĩa; đi sâu vào tìm hiểu kỹ thuật đối sánh đồ thị hai phía.

 • Nguyễn, Thị Nga, 2011. Semantic web discovery based on techniques matched bipartile graph. Master thesis of computer science. Ha Noi: Posts of Telecommunications Institute of Technology.

Abstract: The semantic web service aims to provide a description of the required forms and Web services can be exploited to automate some tasks in the process of using web services. Service discovery is the process of evaluating a query for a service and returns a set of compatible services. The purpose of the service discovery is to find appropriate Web service with a set of user requirements. So far there have been many methods to discover Web services have been proposed or are based on semantic matching or IR-based techniques or using graph transformation rules to define queries and services the proposed service. In the thesis presents the main contents such the concept and how to perform semantic web; techniques to discover semantic web services; going into the match explore techniques bipartite graphs

 • Nguyễn Văn Côn, 2006. Xây dựng thuật toán tìm kiếm thông tin trong CSDL mờ. Luận văn cao học ngành khoa học máy tính. Học viện kỹ thuật quân sự. Hà Nội.

Tóm tắt: Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết logic mờ, các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu mờ, các kỹ thuật tìm kiếm thông tin và xây dựng một thuật toán ứng dụng logic mờ để tìm kiếm thông tin trong CSDL mờ.

Nguyễn, Văn Côn, 2006. Xây dựng thuật toán tìm kiếm thông tin trong CSDL mờ. Master thesis of  Computer science. Ha Noi: Military technical academy

 • Nguyễn Văn Diễn, 2014. Nghiên cứu giải pháp phát hiện xâm nhập mạng máy tính bất thường dựa trên Khai phá dữ liệu. Luận văn cao học ngành khoa học máy tính. Trường Đại học CNTT & Truyền thông Đại học Thái Nguyên. Thái Nguyên.

Tóm tắt: Luận văn tập trung nghiên cứu phương pháp phát hiện xâm nhập mạng máy tính bất thường bằng kỹ thuật.  Khai phá dữ liệu, để phát hiện các hành vi xâm nhập một cách tự động dựa trên dấu hiệu bất thường so với dữ liệu quá khứ. Nội dung chính của luận văn: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng và các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.  Phương pháp phát hiện bất thường dựa trên ký thuật Khai phá dữ liệu. Đề xuất triển khai thử nghiệm hệ thống phát hiện xâm nhập mạng.

Nguyễn, Văn Diễn, 2014. Research solution of discovering abnormal computer network access based on data mining. Master thesis of  Computer science. Thai Nguyen: Thai Nguyen University - Faculty of Information Technology

 • Nguyễn Văn Phú, 2013. Giải pháp phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng máy tính. Luận văn cao học ngành khoa học máy tính. Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông. Hà Nội.

Tóm tắt:  Vấn đề an ninh, an toàn thế giới thông tin. Phương pháp phát hiện và ngăn chặn xâm nhập. Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng máy tính thử nghiệm.

 • Nguyễn, Văn Phú, 2013. The solution to detect and prevent network intrusion computer. Master thesis of  Computer Science. Ha Noi: Posts of Telecommunications Institute of Technology.

Abstract: Introduction security, safety information system. Detection method and prevent intrusion. Detection system and prevent intrusion computer network testing

 • Trần Nguyên Hoàng, 2013.  Nhận dạng chữ Nôm bằng mạng Nơ-ron. Luận văn cao học ngành kĩ thuật phần mềm. Trường Đại học công nghệ - ĐHQGHN. Hà Nội.

Tóm tắt: Luận văn đã giới thiệu một số quy trình nhận dạng, mô hình nhận dạng chữ Nôm. Giải quyết một phần công việc trong mô hình đó. Trọng tâm của Luận văn là nhận dạng chữ Nôm bằng mạng nơ ron áp dụng theo thuật toán lan truyền ngược. Ngoài ra, luận văn đã tìm hiểu về mạng nơ ron, cấu tạo của từng nơ ron cũng nhưng phương thức hoạt động của nó. Giới thiệu một số loại mạng nơ ron. Áp dụng được mô hình mạng nơ ron truyền thẳng ba lớp vào trong nhận dạng với phương pháp trích chọn đặc trưng theo từng điểm. Qua luận văn có thể khẳng định chữ Nôm hoàn toàn có khả năng nhận dạng bằng mạng nơ ron. Mặc dù có nhược điểm là quá trình huấn luyện tốn nhiều thời gian, tuy nhiên nếu tìm ra phương pháp lấy đặc trưng phù hợp với mạng nơ ron và cải tiến thêm thì việc nhận dạng chữ Nôm bằng mạng nơ ron sẽ càng khả quan.

 • Trần, Nguyên Hoàng, 2013. Nom recognition by neural networks. Master thesis of Software Engineering. Ha Noi: University of Engineering and technology -Viet Nam National University.

Abstract: Nom recognition by neural network. Content including an introduction about the Nom. The formation and development of Nom and there identifying essential and urgent. We have collected and processed to have 495 characters including 3 fonts , each with 2 vertical and inclined type , therefore the handling , identification of each word Nom will have 6 pieces of data. The focus of the thesis is to present identification method Nom recognition by neural network. Construct an artificial neural network and method of operation of artificial neural networks. Apply back-propagation algorithm of neural network to identify the Nom. Neural Network Architecture Applied to identify Nom has 3 layers, on , layers and layers of hide. Classes used to receive information on typical environmental and process scripts , to handle the hidden layer and output information for the recognition results.Results obtained confirmed  can identify Nom neural network bandwidth . Furthermore  practical applications combine several different technologies, can identify Nom on mobile phones and other handheld devices

 • Trần Xuân Thanh, 2012. Dự đoán chức năng Gene sử dụng kỹ thuật phân loại phân cấp. Luận văn cao học ngành khoa học máy tính. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Hà Nội.

Tóm tắt: Bài toán xác định chức năng của Gene thực chất là bài toán phân loại. Chức năng của Gene được thể hiện dưới dạng cây phân cấp. Mỗi Gene đảm nhận một chức năng nào đó và có mối liên hệ với các Gene khác. Xác định được chức năng của Gene chính là xác định vị trí tương đối của chúng với các Gene khác. Do đó, việc giải quyết vấn đề xác định chức chức năng của Gene cũng chính là phân loại Gene dựa vào chức năng của chúng. Bài toán xác định chức năng của Gene lúc này quy về bài toán phân loại Gene dưới dạng cây phân cấp.

 • Trần, Xuân Thanh, 2012. Predicting Gene functional using classification hierarchical technique. Master thesis of  computer science. Ha Noi: Posts of Telecommunications Institute of Technology.

Abstract: The problem of determining the function of the gene is essentially the problem of classification. Gene function is expressed as a hierarchical tree. Each Gene undertake a certain function and relationship with the other gene. Determination of gene function is determined by their relative position to the other gene. Therefore, solving the problem of determining organizational functions Gene Gene is also classified based on their function. The problem of determining the function of this gene provided at the Gene classification problem as a hierarchical tree

 • Trương Tài Ba, 2013. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỏi đáp hướng miền ứng dụng. Luận văn cao học ngành khoa học máy tính. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Hà Nội.

Trương, Tài Ba, 2013. To study and establish  question-answer system toward domain. Master thesis of computer science. Ha Noi: Posts of Telecommunications Institute of Technology

 • Vũ Hoàng Anh, 2013. Phân tích hành vi và mô hình hóa lan truyền của sâu Internet. Luận văn cao học ngành hệ thống thông tin. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Hà Nội.

Tóm tắt: Một trong những cách thức tấn công nguy hiểm của các tin tặc trên mạng Internet đó là dùng các loại Sâu máy tính - Worm. Sâu máy tính được kết hợp với một số kỹ thuật tấn công khác sẽ tạo ra một công cụ tấn công rất mạnh của các tin tặc. Chúng có thể tự động len lỏi tìm đến các mục tiêu (máy tính được nối mạng) và lấy cắp những thông tin từ mục tiêu này mà người sử dụng không biết gì. Nghiên cứu bản chất của sâu Internet, phân loại, phân tích hành vi và cơ chế lan truyền của chúng, trình bày 1 số loại sâu điển hình. Mô hình hóa quá trình lan truyền của sâu Internet dựa theo 2 mô hình lây nhiễm cổ điển và mô hình sâu hai thành tố. Nghiên cứu về mô hình và các kỹ thuật phát hiện, phòng chống và ngăn chặn sâu Internet dựa trên các kỹ thuật phân tích lưu lượng, sử dụng bẫy như Honeypot/Honeynet, kỹ thuật giám sát hố đen địa chỉ IP, một số mô hình và công cụ phát hiện, phòng chống sâu. Đề xuất mô hình mô phỏng thử nghiệm sâu Internet với bộ công cụ mô phỏng NeSSi2. Xây dựng mạng mô phỏng, kịch bản mô phỏng thử nghiệm tấn công và phát hiện sâu Internet.

Vũ, Hoàng Anh, 2013. Analysis the behavior and modeling of Internet worms's spread. Master thesis of Information System. Ha Noi: Posts of Telecommunications Institute of Technology

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1