Giáo dục thể chất

Danh mục luận văn, luận án thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất

  • Bùi Minh Cảnh, 2014.  Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Trường Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành Khoa học giáo dục - Giáo dục thể chất. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Bắc Ninh

Tóm tắt: Tổng quan các quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với thể dục, thể thao trường học, định hướng phát triển giáo dục thể chất trong thời ký đổi mới. Giới thiệu phương pháp tổ chức nghiên cứu: phương pháp tổng hợp phân tích, phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp phỏng vấn..

  • Bùi, Minh Cảnh, 2014.  The study of measures to improve the quality of physical training for students in Thanh Do University.  Master thesis of Science Education Physical Education majors. Bac Ninh: University of Sport
  • Cao Xuân Thắng,  2012. Biện pháp nâng cao tính tự giác tích cực trong học tập môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành Khoa học giáo dục - Giáo dục thể chất. Trường Đại học Sự phạm Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Đề tài nêu lên thực trạng hứng thú học tập môn học giáo dục thể chất tại trường Đại học Thành Đô và đưa ra biện phát khắc phục những yếu kém trong học tập, nâng cao ý thức tự giác tích cực cho người học nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng môn học giáo dục thể chất trong nhà trường

  • Cao, Xuân Thắng, 2012. Measures to enhance positive self study course in physical training for students Thanh Do University. Master thesis of Science Education Physical Education majors. Ha Noi: Ha Noi national University of Education.

Abstract: Topical situation raises interesting subject to study physical education at the University Thanh Đo development and to take action to overcome the weaknesses in learning, improve self-consciousness positive for learners to improve efficiency and quality of physical education courses in schools

  • Trần Viết Kha, 2013. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành Khoa học giáo - Giáo dục thể chất. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Bắc Ninh.

Tóm tắt: Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài tiến hành đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Thành Đô, từ đó làm cơ sở cho việc tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên

  • Trần, Viết Kha, 2013. Solutions to improve physical educaion for students of Thanh Do university.  Master thesis of Science Education Physical Education majors. Bac Ninh: University of Sport.

Abstract: By the methods of scientific research routine, subjects evaluated the status of physical education for students of the Thành Đô university, which serve as a basis for finding solutions to improve efficency physical education for students.

  • Vũ Công Tuyên, 2013. Nghiên cứu ứng dụng bài tập phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên Trường Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành khoa học giáo dục - giáo dục thể chất. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Bắc Ninh.

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích lý luận, thực tiễn công tác giảng dạy giờ học GDTC và thực trạng phát triển Thể lực chung (TLC) của sinh viên, đề tài tiến hành lựa chọn và thực nghiệm hệ thống bài tập nhằm phát triển TLC cho nữ sinh viên Trường Đại Học Thành Đô.

  • Vũ, Công Tuyên, 2013. Research and application development training for general fitness female students Thanh Do University. Master thesis of Science Education Physical Education majors. Bac Ninh: University of Sport.

Abstract: On the basis of analyzing the theory and practice of teaching Physical Education classes and Power Development Status General (TLC) of students, subject selection and conduct experimental system to develop exercises for

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1