Kế toán - Tài chính ngân hàng

Danh mục luận văn, luận án thuộc lĩnh vực Kế toán – tài chính ngân hàng

 • Bùi Thiên Sơn, 2002. Nghiên cứu sử dụng công cụ tài chính để bảo vệ môi trường trong điều kiện công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt nam. Luận án Tiến sỹ kinh tế. Học viện Tài chính, Bộ Tài chính - Hà nội.

Tóm tắt : Việt nam đã và đang tiến hành quá trình Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước với rất nhiều ảnh hưởng và hệ lụy về môi trường, nhất là từ khi chuyển sang phát triển theo kinh tế thị trường dưới sự điều tiết của Nhà nước. Là một nước đi sau trong quá trình này và mong muốn CNH HĐH nhanh, do đó việc tìm kiếm các giải pháp và công cụ tài chính để bảo vệ môi trường là rất cần thiết và kịp thời. Ngoài việc đi sâu phân tich lý luận về CNH HĐH, mối quan hệ của chúng đối với vấn đề khai thác, sử dụng và nhu cầu bảo vệ môi trường, về phát triển bền vững, về kinh nghiệm nước ngoài...Điểm mới là Luận án đã đề xuất xây dựng và  áp dụng thuế môi trường, các loại phí và lệ phí môi trường, vấn đề ký quỹ môi trường, nâng cao nhận thức về môi trường, vấn đề lồng ghép kế hoạch hóa vào bảo vệ môi trường và phát triển bền vững,...Đặc biệt là đề xuất của Luận án về chuyển đổi nợ lấy môi trường là điều đến nay chúng ta chưa làm được.

 • Bui, Thien Son, 2002. Study financial measurers and instruments for Environment Protection during process of Industrialization and Modernization in Vietnam. Ph D. Disertation. Ha Noi: Academy of Finance.

Abstract: Vietnam has been developing the process Industrialization and Modernization of country with so many impacts and consequences to environment, especially when the National Economy was shifted into Market Economy with direction and regulation by The Government. So Viet nam  has started like the last comer in Industralization and Modernization process and will go fast and get rapid development. That why Vietnam needed to  seek and apply different financial measures/instruments in order to protect environment during this process. The way is in time.

Beside of showing theorical and practical issues, relating industrialization and modernization aspects and their impact/consequences for Vietnam,  the Dissertation has focused to recommendation  of financial measures/instruments such as Environment Tax, some environment fee/charges, environment advanced payment,…Especially the author recommend to enhance understanding of environment protection for everyone, also to put planning process into environment protection and sustainable development as well…. In addition the most value recommendation from this research is the trade-of  debt for environment protection, which Vietnam up to now can’t fulfill

 • Đặng Thị Thúy, 2013. Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Luận văn cao học ngành Nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp. Hà Nội
 • Đặng, Thị Thúy, 2013. Development of Farming Economy by sustainable direction on territory of Tan Yen District, Bac Giang Province. Master thesis of Agricultural Economics. Ha Noi: VietNam national of Agriculture
 • Giáp Minh Nguyệt Ánh, 2013. Tổ chức công tác Kế toán tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 4 trực thuộc Tổng công ty Xây Dựng Hà Nội. Luận văn cao học ngành kế toán. Trường Đại học Thương mại. Hà Nội.

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 4 trực thuộc tổng công ty xây dựng Hà Nội. Làm rõ ưu, nhược điểm và nguyên nhân tồn tại trong tổ chức công tác kế toán tại công ty CP Đầu tư và xây dựng số 4. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 4 trực thuộc tổng công ty xây dựng Hà Nội

 • Giáp, Minh Nguyệt Ánh, 2013. The organization of Accounting works at Joint Stock Company N4 of Investment and Construction of Hanoi General Construction Company. Master thesis of Accounting. Ha Noi: VietNam University of Commerce.
 • Lê Thị Thu Huyền,. 2011.  Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8. Luận văn cao học ngành kế toán. Trường Đại học Thương Mại. Hà Nội.

Tóm tắt: Để thực hiện đề tài luận văn, tác giả đã nghiên cứu trực tiếp tài liệu kế toán, đồng thời thông qua phỏng vấn và quan sát để thu thập thông tin liên quan đến kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8. Sau đó, dùng phương pháp so sánh để tiến hành so sánh giữa cơ sở lý luận về kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả và thực trạng kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8. Qua tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng nhằm tìm hiểu về các vấn đề còn tồn tại để đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả như: hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả nói riêng; hoàn thiện phân loại chi phí sản xuất, hoàn thiện lập dự toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động xây lắp, hoàn thiện tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán để thực hiện kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động xây lắp, hoàn thiện thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị... Đồng thời luận văn cũng đưa ra các điều kiện để các đề xuất có thể thực hiện đó là cần có sự kết hợp của cả nhà nước, doanh nghiệp, Bộ Tài chính... Từ đó, luận văn cũng đưa ra những hạn chế nghiên cứu và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.

 • Lê, Thị Thu Huyền, 2011Management Accounting of Turnover, Cost and Results at General Construction Company for Transpotation N8. Master thesis of Accounting. Ha Noi: VietNam University of Commerce
 • Nguyễn Thị Dung, 2010. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các công ty cơ khí thuộc Tổng công ty cơ khí xây dựng. Luận văn cao học ngành kế toán. Trường Đại học Thương mại. Hà Nội.

Tóm tắt: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các công ty cơ khí thuộc Tổng công ty cơ khí xây dựng và các đề xuất hoàn thiện.

 • Nguyễn, Thị Dung, 2010. The Improvement of Management Accounting of Production Cost and Cost Value of single products at Mechanical Companies under General Company of Construction Mechanics.Master thesis of  Accounting. Ha Noi: Viet Nam University of Commerce
 • Nguyễn Thị Loan, 2013. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. Luận văn cao học ngành kinh doanh và quản lý. Trường Đại học kinh tế quốc dân. Hà Nội.

Tóm tắt:  Bài luận văn về “ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát” phản ánh nội dung về xác định doanh thu của các Công ty trong tập đoàn Hòa Phát, phản ánh nội dung về chi phí của các Công ty trong tập đoàn Hòa Phát và các xác định kết quả kinh doanh của các Công ty trong tập đoàn Hòa Phát. Từ đó nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát.

 • Nguyễn, Thị Loan, 2013.  Improving revenue accounting, cost and business results at JSC Hoa Phat Group. Master thesis of  Business and Management. Ha Noi:  National Economics University
 • Abstract: Dissertation on "Improving revenue accounting, cost and business results at JSC Hoa Phat Group" reflects the content of determining the Company's sales in Hoa Phat Group, reflecting content of the cost of the company in Hoa Phat Group and determine the business results of the company in Hoa Phat Group. Since then commented assess the advantages, disadvantages and offer complete solutions revenue accounting, cost and results donah at JSC Hoa Phat Group
 • Nguyễn Thị Nhung, 2013. Kế toán quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thép Hòa Phát. Luận văn cao học ngành kế toán. Trường Đại học Thương mại. Hà Nội.

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị, mà cụ thể là kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm, kinh nghiệm vận dụng của kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của một số nước trên thế giới. Việc phân loại chi phí và cách thức tổ chức kế toán quản trị chi phí cũng đã được tác giả đề cập trong phần lý luận nhằm góp phần giúp đối tượng sử dụng có cơ sở để nhận diện và phân loại chi phí cho doanh nghiệp mình để làm căn cứ cho việc phân tích trong doanh nghiệp.

 • Nguyễn, Thị Nhung, 2013. Cost management accounting and product cost at JSC, Hoa Phat Steel. Master thesis of  accounting. Ha Noi: Viet Nam University of Commerce
 • Nguyễn Thị Ngọc Mai, 2011. Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chè nguyên liệu của Công ty chè Sông Lô - Tuyên Quang. Luận văn cao học ngành kinh tế nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp. Hà Nội.

Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chè nguyên liệu. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Thực trạng và giải pháp thực hiện mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chè nguyên liệu của Công ty chè Sông Lô – Tuyên Quang

Phạm Thị Thu Hiền, 2010. Đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Bình: Thực trạng và giải pháp. Luận văn cao học ngành kinh tế. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Hà Nội

 • Trần Thị Thu Hà, 2011. Tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông. Luận văn cao học ngành kế toán. Trường Đại học Thương mại. Hà Nội.

Tóm tắt: Để thực hiện đề tài luận văn, tác giả đã nghiên cứu trực tiếp tài liệu kế toán đồng thời thông qua phỏng vấn và quan sát để thu thập thông tin liên quan đến tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8. Sau đó, dùng phương pháp so sánh để tiến hành so sánh giữa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp và thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp tại Tổng Công ty. Qua tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng nhằm tìm hiểu về các vấn đề còn tồn tại để đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị quản trị chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp như: nội dung quy chế khoán của doanh nghiệp xây lắp, phân loại chi phí sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo để thực hiện kế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm, tổ chức bộ máy kế toán. Đồng thời luận văn cũng đưa ra các điều kiện để các đề xuất có thể thực hiện đó là cần có sự kết hợp của cả Nhà nước, doanh nghiệp, Bộ tài chính, ...Từ đó, luận văn cũng đưa ra những hạn chế nghiên cứu và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.

Trần, Thị Thu Hà, 2011. The organization of Management Accounting Production Cost for construction products at the enterprises of General Construction Company of transportation buildings. Master thesis of accounting. Ha Noi: Viet Nam University of commerce

 • Trịnh Thị Hoa, 1990. Bảo hiểm Nông nghiệp. Vấn đề áp dụng vào Việt Nam. Luận án tiến sĩ ngành tài chính ngân hàng. Liên Xô.

Tóm tắt: Trong giai đoạn sau giải phòng tình hình phát triển Việt Nam gặp nhiều khó khăn, tình hình thiên tai, tai nạn bất ngờ thường xuyên xảy ra… Nhu cầu hình thành chính sách BH nông nghiệp là rất cần thiết… Đề tài nghiên cứu chương trình bảo hiểm nông nghiệp các nước XHCN và một số nước khác để áp dụng cho Việt Nam.

 • Trịnh, Thị Hoa, 1990. Agricultural Insurance. The problem applies to Vietnam. Dr thesis of Finance and banking. USSR.

Abstract: In the period 1980-1986 the development of Vietnam's agricultural economic difficulties. Disaster situation, unexpected accidents frequently happen ... Demand formation agricultural insurance policy is essential ... The study was Researching agricultural insurance program of socialist countries and some other countries to apply for Vietnam

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1