Khoa học cơ bản

Danh mục luận văn, luận án thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản

 • Đỗ Thị Hồng, 2004. Ứng dụng tin học trong giảng dạy xác suất ở trường phổ thông. Luận văn cao học ngành lý thuyết xác suất thống kê. Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Hà Nội.
 • Đỗ, Thị Hồng, 2004. Application of informatics in teaching  Probability Mathematic  in Secondary Schools. Master thesis of statistical probability theory. Ha Noi: Ha Noi national University of Education
 • Nguyễn Thúy Vân, 2005. Các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về chất lượng cuộc sống cho sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội thông qua chương trình giáo dục dân số. Luận văn cao học ngành giáo dục học. Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Hà Nội.
 • Nguyễn, Thúy Vân, 2005. Measures to raise awareness of the quality of life for students Hanoi National University of Education through population education program.. Master thesis of  Education. Ha Noi: Ha Noi national university of Education.

Abstract: Proposed measures to raise awareness about the quality of life for students Hanoi National University of Education through population education program

 • Phạm Đình Hòe, 2008. Hệ thống biện pháp giáo dục kỷ luật cho học viên văn hóa nghệ thuật trong quân đội. Luận án tiến sỹ ngành giáo dục học. Học viện chính trị quân sự. Hà Nội
 • Phạm Thanh Sơn, 2002. Nâng cao hiệu quả suy diễn trong cá hệ tri thức  F- luật. Luận văn cao học ngành  công nghệ thông tin. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Logic xác suất giá trị khoảng. Lập luận trong các hệ tri thức F- luật. Suy diễn đơn luật và vết suy diễn.

 • Phạm, Thanh Sơn, 2002. To increase the effectiveness of deduction  in knowledge systems of F-law. Master thesis of  information technology. Ha Noi: Ha Noi University of science and technology
 • Trần Doãn Phú, 1987. Mô hình quản lý dự trữ trong điều kiện thông tin không đầy đủ. Luận án tiến sĩ ngành toán học. Trường Đại học tổng hợp Soophia, Bungaria. Bugaria.

Tóm tắt: Những mô hình quản lý dự trữ, trong đó thông tin về lượng hàng cầu là không đầy đủ mà chỉ biết một số mô-men đầu tiên được nghiên cứu trong luận án. Đặc biệt hàm chi phí của hai mô hình quản lý dự trữ là Mô hình quản lý dự trữ một kỳ và Mô hình quản lý dự trữ động được đem ra nghiên cứu. Nhiều định lý được chứng minh và các phương án tối ưu đã được tìm thấy. Bài toán về tính ổn định của các mô hình quản lý dự trữ trong điều kiện thong tin không đầy đủ cũng được xét đến trong luận án.

 • Trần, Doãn Phú, 1987. On the stochastic inventory models with incomplete demand information. PhD thesis of  Mathematics . Bugaria:  University of Soophia, Bungaria.

Abstract: The thesis is on stochastic inventory control models, in which information about the quantity of demand is not complete and only a few initial moments researched in the thesis are known. Specifically, cost functions for the two inventory control models, which are the one-period stochastic inventory control model and the dynamic stochastic inventory control model, are considered for research. Many theories have been proved and optimal solutions have been found. The mathematical problem on the stability of inventory control models under the condition of incomplete information are also considered in the thesis.

 • Trần Đức Tiến, 2014. Nghiên cứu chế tạo cảm biến đo áp suất kích thước nhỏ dựa trên công nghệ MEMS khối. Luận văn cao học ngành vật lý chất rắn. Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2. Vĩnh Phúc.

Tóm tắt: Nghiên cứu thiết kế mẫu cảm biến đo áp suất kích thước nhỏ phù hợp với điều kiện công nghệ chế tạo.  Xây dựng qui trình công nghệ thích hợp chế tạo cảm biến dựa trên công nghệ MEMS khối, thực nghiệm chế tạo các mẫu cảm biến. Khảo sát các đặc trưng hoạt động của cảm biến.

 • Trần, Đức Tiến, 2014. The research on fabrication of pressure sensor based on wet bulk MEMS technology. Master thesis Solid State Physics. Vinh Phuc: Ha Noi 2 national University of Education.

Abstract: Simulation of the mechanical property of MEMS accelerometer. Simulation of the mechanical - electrical signal change property of MEMS accelerometer. Suggestion of the MEMS accelerometer samples suited to the technology condition

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1