Khoa Kế toán-Tài chính ngân hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

----o0o----

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ NGÀNH KẾ TOÁN; TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Bạn đọc có nhu cầu đọc hoặc download toàn văn tài liệu liên hệ theo địa chỉ

Email: nthao@thanhdo.edu.vn

Điện thoại: 0982.951.202

- Nguyễn Việt & Võ Văn Nhị (chủ biên), Bài tập nguyên lý kế toán, 2003, Thống kê, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tóm tắt: Gồm 100 bài tập về nguyên lý kế toán.

 

- Trần Thanh Phong, 2004, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright: Excel ứng dụng trong kinh tế, Phần 2.

 Tóm tắt: Gồm 8 bài: Quy trình lập bài toán trên bảng tính. Tổ chức dữ liệu trên bảng tính. Tổng hợp dữ liệu và PivotTable. Bài toán điểm hòa vốn. Giải phương trình và hệ phương trình. Bài toán tối ưu và quy hoạch tuyến tính. Phân tích rủi ro. Xác suất và thống kê.

 

- Giáo trình quản trị sản xuất đại cương.

 Tóm tắt: Giới thiệu về quản trị sản xuất. Dự báo. Hoạch định năng lực sản xuất. Xác định địa điểm nhà máy. Bố trí mặt bằng sản xuất và dịch vụ. Hoạch định tổng hợp. Hoạch định tồn kho. Cuối mỗi chương là tóm lược công thức, bài tập và lời giải.

 

- Giáo trình tài chính tiền tệ.

Tóm tắt: Những vấn đề về tiền tệ và lưu thông tiền tệ. Những vấn đề cơ bản về tài chính, tín dụng. Ngân sách nhà nước. Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian. Tài chính doanh nghiệp. Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Lạm phát và chính sách tiền tệ. Quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế.

 

- Võ Văn Nhị (chủ biên), 2005, Kế toán tài chính, Tài chính, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tóm tắt: Nội dung gồm một số vấn đề về kế toán và hệ thống kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam. Kế toán vốn bằng tiền, kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ. Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Kế toán các khoản nợ phải trả. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm. Kế toán quá trình sản xuất sản phẩm, quá trình kinh doanh hàng hóa. Kế toán bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư tài chính. Báo cáo tài chính.

 

-  Lê Thị Kim Liên, 2007, Giáo trình kế toán ngân hàng, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.

 Tóm tắt: Tổng quan về kế toán ngân hàng. Báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ. Kế toán tài sản cố định. Kế toán nghiệp vụ tín dụng. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn. Kế toán thanh toán qua ngân hàng. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh.

 

- Đề cương môn học kế toán quản trị, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.

 Tóm tắt: Tổng quan về kế toán quản trị. Khái niệm, phân loại và mục đích sử dụng chi phí. Cách ứng xử chi phí và ước lượng chi phí. Phân tích mối quan hệ Chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận. Lập dự toán sản xuất kinh doanh. Kiểm soát chi phí bằng hệ thống chi phí tiêu chuẩn. Hệ thống kế toán trách nhiệm và trung tâm đầu tư. Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định. Quyết định về giá bán. Các quyết định về dự toán vốn đầu tư.

 

- Kế toán tài chính 1.

 Tóm tắt: Tổng quan về chế độ kế toán doanh nghiệp. Kế toán vốn bằng tiền, kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ. Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Kế toán lao động và tiền lương. Kế toán các khoản nợ phải trả. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm. Kế toán quá trình sản xuất sản phẩm, quá trình kinh doanh hàng hóa. Kế toán bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư tài chính. Báo cáo tài chính.

 

- Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2006, Bài giảng kế toán tài chính 2, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.

 Tóm tắt: Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Kế toán công ty cổ phần.

 

- Phan Đình Ngân, 2007, Kế toán hành chính sự nghiệp, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.

 Tóm tắt: Tổng quan về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Kế toán tiền và các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa. Kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản. Kế toán thanh toán. Kế toán các khoản chi, thu trong đơn vị HCSN. Kế toán các nguồn kinh phí. Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách.

 

- Nguyễn Đình Chiến (biên soạn), Bài giảng kế toán thuế.

 Tóm tắt: Tổng quan về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và kế toán thuế GTGT. Kế toán thuế xuất nhập khẩu. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

- Kinh tế học quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tóm tắt: Gồm 2 phần chính mậu dịch quốc tế và tài chính quốc tế. Lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế, các công cụ của chính sách mậu dịch quốc tế. Liên kết kinh tế quốc tế. Di chuyển nguồn lực kinh tế. Tài chính quốc tế gồm: Thị trường ngoại hối. Cán cân thanh toán. Các yếu tố xác định tỉ giá hối đoái. Chính sách ngoại hối.

 

- Đỗ Phú Trần Tình, Kinh tế đầu tư, Đại học Quốc gia TPHCM, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tóm tắt: Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của môn học kinh tế đầu tư. Những vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển. Nguồn vốn đầu tư, quản lý đầu tư và kế hoạch hóa đầu tư. Phân tích đánh giá chi phí và hiệu quả đầu tư.

 

- Phạm Đức Chính, Bài giảng kinh tế lao động, Đại học Quốc gia TPHCM, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tóm tắt: Lao động và nguồn lao động. Thị trường lao động và các yếu tố cấu thành. Di chuyển lao động. Việc làm. Thất nghiệp. Tiền lương.

 

- Lý thuyết tiền tệ.

 Tóm tắt: Tổng quan về tài chính, tiền tệ. Ngân sách nhà nước. Tài chính doanh nghiệp. Các định chế tài chính trung gian. Thị trường tài chính. Ngân hàng thương mại. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ. Tài chính quốc tế. Công tác kiểm tra tài chính.

 

- Trần Quý Liên, Trần Văn Thuận & Phạm Thành Long, 2005, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp, Tài chính, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tóm tắt: Gồm hơn 1000 tình huống trắc nghiệm về: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính doanh nghiệp, luật kế toán, chuẩn mực kế toán, các luật thuế.

 

- Phan Thị Minh Lý, 2006, Nguyên lý kế toán, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.

 Tóm tắt: Gồm 7 nội dung chính: Tổng quan về kế toán. Chứng từ kế toán và kiểm kê. Tính giá các đối tượng kế toán. Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép. Hệ thống báo cáo tài chính.

 

- Trịnh Văn Sơn & Đào Nguyên Phi (biên soạn), 2006, Phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.

 Tóm tắt: Những cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích năng lực sản xuất và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 

- Lê Vũ Nam, Pháp luật về kinh doanh chứng khoán.

 Tóm tắt: Tổng quan pháp luật về kinh doanh chứng khoán, quy chế pháp lý của chứng khoán và thị trường chứng khoán. Pháp luật về phát hành và niêm yết chứng khoán. Pháp luật về giao dịch và công bố thông tin trên TTCK. Môi trường đầu tư và môi trường pháp lý cho đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

 

- Lại Xuân Thủy, 2006, Bài giảng quản trị chiến lược, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.

 Tóm tắt: Giới thiệu về quản trị chiến lược, sứ mạng và mục tiêu. Môi trường bên ngoài, bên trong. Xây dựng chiến lược công ty. Xây dựng chiến lược cấp kinh donah. Chiến lược cấp chức năng. Thực hiện chiến lược. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.

 

- Huỳnh Thanh Tú & Nguyễn Thị Kim Oanh (biên soạn), 2006, Đề cương bài giảng quản trị học, Đại học Quốc gia TPHCM, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tóm tắt: Bản chất, đối tượng và nội dung quản trị học. Sự phát triển của lý thuyết quản trị. Môi trường quản trị. Thông tin trong quản trị. Ra quyết định, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.

 

- Tài chính quốc tế.

 Tóm tắt: Tổng quan về tài chính quốc tế. Tỉ giá hối đoái. Thị trường ngoại hối. Cán cân thanh toán quốc tế. Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty đa quốc gia. Thanh toán quốc tế. Một số tổ chức tài chính quốc tế.

 

- Phan Thị Minh Lý, 2006, Bài giảng thanh toán quốc tế, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về môn học thanh toán quốc tế. Các phương tiện và phương thức thanh toán quốc tế. Hối đoái.

 

- Tiền tệ ngân hàng.

Tóm tắt: Đại cương về tiền tệ. Lạm phát. Lãi suất tín dụng. Ngân hàng trung ương. Ngân hàng thương mại.

 

- Đề tài khoa học: Các giải pháp tài chính nhằm ổn định tỷ giá hối đoái và chuyển đổi tiền tệ trong nền kinh tế hội nhập ở nước ta, Nguyễn Thị Tuyết Nga (chủ nhiệm đề tài).

 Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản của ổn định tỷ giá hối đoái (TGHĐ). Đặc trưng của TGHĐ. Nội dung của chuyển đổi tiền tệ. Đề xuất giải pháp tài chính nhằm ổn định TGHĐ và chuyển đổi tiền tệ trong hội nhập kinh tế ở Việt Nam.

 

- Cẩm nang ứng dụng thương mại điện tử, Sở Thương mại TPHCM, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tóm tắt: Tài liệu được biên soạn dựa trên kết quả khảo sát tình hình ứng dụng TMĐT của 375 doanh nghiệp tại TPHCM vào tháng 12/2005. Gồm các nội dung: Tham gia trực tuyến. Sử dụng thư điện tử. Tìm kiếm thông tin và tiếp thị trên Internet. Mua sắm và thanh toán. An toàn trên Internet. Thiết lập website trên môi trường web. Thiết lập máy chủ trên Internet.

 

- Hỏi đáp về chính sách tài chính.

 Tóm tắt: Hỏi và giải đáp khoảng 200 câu hỏi liên quan đến chính sách tài chính.

 

- Jérôme Ballet & Francoise, 2005, Doanh nghiệp và đạo đức, Thế giới, Hà Nội.

 Tóm tắt: Từ nền kinh tế theo luân lý đến đạo đức kinh doanh. Lịch sử quan hệ giữa đạo đức và doanh nghiệp. Tiến tới doanh nghiệp chịu trách nhiệm về mặt xã hội : “Doanh nghiệp công dân”. Từ trách nhiệm của công dân đến trách nhiệm của doanh nghiệp. Đạo đức và kinh doanh. Trách nhiệm, lợi nhuận và lòng tin. Đạo đức và việc quản lý con người trong doanh nghiệp. Những phương thức thực hành mới để hành động có đạo đức. Từ không chính thức đến chính thức: Pháp điển hóa đạo đức.

 

 Tóm tắt: Công trình nghiên cứu cho về số lượng các DN tư nhân đã bắt đầu giảm và tỷ trọng của khu vực tư nhân trong GDP đã bắt đầu trì. Bên cạnh đó, cho tới nay khu vực tư nhân vẫn là khu vực tạo ra sức tăng trưởng cao nhất về công ăn việc làm, và điều này phản ánh xu hướng của các DN tư nhân VN ngày càng dựa nhiều vào ưu thế cạnh tranh của VN là lao động. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rõ sự phát triển không đồng đều của khu vực tư nhân tại VN, hiện chủ yếu tập trung tại khu vực miền Nam và các khu vực thành thị, các DN sản xuất chủ yếu chỉ tập trung vào một số ít ngành sản xuất nhất định…

 

- Élie Cohen & Claude Henry, Báo cáo khoa học: Dịch vụ công cộng và khu vực quốc doanh, Diễn đàn kinh tế Việt – Pháp, 2000, Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm các báo cáo đề cập đến một số vấn đề về chính sách kinh tế liên quan đến lĩnh vực dịch vụ công cộng và khu vực quốc doanh, , như bản chất của các loại dịch vụ; sự cạnh tranh giữa các DN cung cấp dịch vụ; vai trò điều tiết của nhà nước và hướng phát triển của khu vực quốc doanh.

 

- Leila Webster & Reza Amin, Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân: Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Kinh nghiệm hiện tại, Số 3, 1998.

 Tóm tắt: Báo cáo được chia làm 4 phần: Cung cấp những thông tin về khuôn khổ pháp lý cho cổ phần hóa, điểm qua các đặc điểm nổi bật của chương trình cổ phần hóa và mô tả từng bước quy trình thực hiện. Thảo luận tóm tắt quy mô và giới hạn của cuộc điều tra, sau đó xác định các đặc điểm chủ yếu của các doanh nghiệp đã được khảo sát và đề cập chi tiết tới các kết quả của nhóm nghiên cứu. Giới thiệu các vấn đề chính đã phát hiện trong quá trình điều tra và đưa ra một loạt các khuyến nghị. Nêu tóm tắt các kết luận của nhóm nghiên cứu.

 

- Adam Sack & John McKenzie, Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân: Hình thành một quỹ đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam, Số 4, 1998.

Tóm tắt: Quỹ mạo hiểm là gì? Vốn mạo hiểm ở Đông Nam Á. Cung vốn mạo hiểm ở VN. Hệ thống pháp lý và chế định. Cơ cấu cho các công ty vốn mạo hiểm ở VN.

 

- Dorothy Riddle & Trần Vũ Hoài, Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân: Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam, Số 5, 1998.

 Tóm tắt: Tổng quan về dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Phương pháp luận. Những kết luận chính về dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở VN. Những điểm mạnh và thách thức đối với 7 lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh then chốt. Dự kiến chương trình công tác dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở VN.

 

- Leila Webster & Markus Taussig, Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân: Động lực tăng trưởng chưa đủ lớn của Việt Nam: Kết quả điều tra 95 doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn ở Việt Nam, Số 8, 1999.

 

- Vũ Thế Hải (biên tập), Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

 Tóm tắt: Giới thiệu một kế hoạch kinh doanh điển hình gồm 7 phần: Giới thiệu; Mô tả hoạt động kinh doanh; Thị trường; Phát triển và sản xuất; Bán hàng và marketing; Ban quản lý; Tài chính.

 

- Đoàn Văn Đính (chủ nhiệm đề tài), So sánh kế toán ngân hàng với kế toán tài chính doanh nghiệp và mối tương quan giữa chúng.

 Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu hệ thống tài khoản, nguyên tắc, phương pháp hạch toán giữa kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp.

 

- Nguyễn Trùng Khánh, Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế thương mại Việt - Anh.

 Tóm tắt: Gồm những mẫu câu Việt - Anh được dùng làm ví dụ minh họa cho c Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ chuyên ngành như quản trị kinh doanh, ngoại thương, kinh tế tài chính và kế toán. Được sắp xếp theo vần ABC.

 

- Toàn văn hiệp định thương mại Việt - Mĩ.

 Tóm tắt: Thương mại hàng hóa. Quyền sở hữu trí tuệ. Thương mại dịch vụ. Phát triển thương mại đầu tư. Tạo thuận lợi cho kinh doanh. Các quy định liên quan tới tính minh bạch, công khai và quyền khiếu kiện. Những điều khoản chung và các phụ lục.

 

- Trần Bá Tước (chủ biên), 1993, Từ điển kinh tế thị trường, Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh.

 Tóm tắt: Cuốn sách dài 431 trang gồm các từ tiếng Việt và tiếng Anh liên quan đến kinh tế thị trường.

 

- Bùi Nữ Thanh Hà, 2005, Giáo trình nguyên lý kế toán, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng.

 Tóm tắt: Giới thiệu về kế toán. Phương pháp chứng từ kế toán. Phương pháp tài khoản kế toán. Phương pháp tính giá kế toán và các quá trình kinh doanh. Sổ kế toán. Phương pháp tổng hợp – cân đối và báo cáo kế toán chủ yếu. Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán.

 

  • Nguyễn Văn Tân, 2005, Kế toán máy, Hà Nội, Hà Nội.

Tóm tắt: Nhập môn kế toán máy. Lập chương trình giải quyết bài toán kế toán bằng Microsoft Excel. Chương trình kế toán máy AccWin.

 

  • Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Văn Tấn & Vũ Quang Kết (biên soạn), 2007, Kế toán quản trị, Lưu hành nội bộ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Tóm tắt: Những vấn đề chung về kế toán quản trị. Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh, doanh thu và kết quả kinh doanh. Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm. Phân tích mối liên hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận. Kế toán quản trị cho việc ra quyết định. Dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích chi phí.

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1