Môi trường

Danh mục luận văn, luận án thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường

  • Bùi Thị Huế, 2013. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến quá trình ổn định hóa rắn bùn đỏ sản xuất vật liệu xây dựng. Luận văn cao học ngành Khoa học môi trường. Trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Phương pháp kiểm tra mức độ an toàn của sản phẩm và kiểm tra các đặc tính cơ lý của sản phẩm đã cho thấy: việc tận dụng bùn đỏ làm gạch nung vừa làm giảm lượng bùn đỏ độc hại từ trong các nhà máy sản xuất alumin, vừa có khả năng tận thu được nguồn chất thải và biến chúng thành các dạng tài nguyên mới, tăng lợi ích về kinh tế và giảm các tác động xấu đến môi trường, gạch được sản xuất từ vật liệu bùn đỏ hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu về gạch nung và có thể áp dụng rộng rãi phục vụ cho nhu cầu gạch xây dựng

  • Bùi, Thị Huế, 2013. Study of the effect of heating degree on the stabilization and solidification of bauxite red mud orienting manufacturing constructed brick. Master thesis of  Environmental science. Ha Noi: Ha Noi University of science.

Abstract: Recently, Bayer technique is the popular technology to produce aluminum from Bauxite. However, Beyer technology generates a large amount of bauxite red mud having high pH (typically around pH 10 - 12,5), high corrosion; potential risk to ground water as well as surface water. For decreasing the impact of the red mud from Nhan Co and Tan Rai manufacturing, the red mud was investigated to test the suitable using as raw material for making contracted brick.  The red mud was mixed with kaoline and sand at rate 16:4:5 (red mud: kaoline: sand) and formed as 50mm x 50mm x 10 mm (LxWxD), dried and heated at 600oC, 700oC, 800oC, 900oC  and 1000oC. EPA 1311 method was used to extract heavy metal (Cu, Zn, Cd, Pb) for testing potential leached of those toxicants. As the results, the pH is stable as neutral value among the different heating temperature, the concentration of heavy metal in the extracted solutions are always lower than hazardous waste criterion (QCVN 07:2009/TCVN). When the mixture was formed 230mm x 110mm x 63mm, fired at 1000oC to measure for compressive strength, appearance. Comparing the results with  compressive strength meets to M75 brick, appearance meets to M150 brick

  • Đỗ Thế Tư, 2010. Sử dụng hệ tọa độ địa diện chân trời vào xây dựng hệ tọa độ địa phương được đo bằng Công nghệ định vị vệ tinh. Luận văn cao học ngành kỹ thuật trắc địa. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội.

Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận văn là sử dụng hệ toạ độ địa diện vào xây dựng hệ toạ độ địa phương nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả đo GPS trong trắc địa công trình. Từ đó có thể sử dụng công nghệ GPS vào đo đạc lưới thay thế cho phương pháp đo bằng toàn đạc điện tử trong trắc địa công trình.

  • Đỗ, Thế Tư, 2010. Using the coordinates horizon area in building local coordinate system is measured by satellite positioning technology. Master thesis of  Engineering in Geodesy. Ha Noi: Ha Noi University of Mining and Geology.

Abstract: The goal of the research dissertation is to use local coordinate system interface built into the local coordinate system to improve the accuracy of GPS measurements in geodetic works. Since it can use GPS technology to measure the net substitute for measurements using electronic total station surveying works

  • Đỗ Văn Sáng, 1985. Nghiên cứu sự hòa tan của xenluloza trong dung môi không nước. Luận án tiến sĩ ngành Hóa môi trường. Cộng hòa dân chủ Đức.

Tóm tắt: Xenluloza không hòa tan trong dung môi nước và dung môi không nước. Để chế tạo vải không cháy dùng cho cứu hỏa, cần phải nghiên cứu sự hòa tan xenluloza trong dung môi không nước có thêm muối vô cơ.

  • Đỗ, Văn Sáng, 1985. Research in dissolve of cellulose in nonaqueous solvents. Master thesis of  Environmental chemistry. Germany.

Abstract: Cellulose is substance insoluble in aqueous solvents and nonaqueous solvents. For discover non-flowing cloth that used in extinguish, it’s necessary to research dissolve of cellulose in nonaqueous solvent plus inorganics salts

  • Hoàng Thị Thương,. 2008. Sự biến đổi hàm lượng kim loại lượng vết theo không gian và thời gian trong nước mặt vùng Đông Nam Á.  Luận văn cao học ngành Khoa học Kỹ thuật Môi trường. Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju. Hà Nội.

Tóm tắt: Quan trắc hàm lượng kim loại nặng trong nước mặt ở các nước vùng Đông Nam Á bằng cách sử dụng đồng vị kim loại.Truy cập dữ liệu về thời tiết và chất lượng nước mặt ở Đông Nam Á trong mội thời gian dài. Đánh giá sự tác động của biến đổi khí hậu lên dòng nước và tải lượng hóa chất. Đánh giá ảnh hưởng tiềm ẩn của biến đổi khí hậu đến quá trình sinh địa hóa và chất lượng nước mặt lưu vực sông vùng Đông Á. Cung cấp cơ sở dữ liệu hữu ích cho quản lý bền vững nguồn nước

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1