Ngoại ngữ

Danh mục luận văn, luận án thuộc lĩnh vực ngoại ngữ

 • Cù Ngọc Khánh Linh, 2013. Sử dụng trò chơi để gây hứng thú học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Victoria University. Hà Nội.

Tóm tắt: Luận văn đã tìm ra hiệu quả của trò chơi trong việc cải thiện hứng thú học tiếng Anh của sinh viên và cùng khám phá ra quan điểm của sinh viên đối với việc sử dụng trò chơi trong học tiếng Anh. Luận văn cũng đã có cái nhìn tổng quát về tình hình học và dạy tại Đại học Thành Đô. Luận văn đã sử dụng ba phương pháp là: Câu hỏi điều tra, Phỏng vấn sinh viên, và Dự giờ lớp học để thu thập các dự liệu và phân tích hiệu quả.

 • Cù, Ngọc Khánh Linh, 2013. Using language games to improve motivation for non-major 1st year students at Thanh Do University. Master thesis of  tesol.  Ha Noi: Victoria University.

Abstract: purpose of this research to find out the effects of games in improving motivation for students in learning English and to explore students’ attitudes towards using games in learning. It also attempts to review some real situations about teaching and learning English at Thanh Do University. All considerations, comments, assumptions, suggestions and conclusions provided in the study are based on the analysis of the statistic data collected from Questionnaire, Interview and Observation. Then, the reasons for this worse situation of motivation and students’ attitudes towards using games in learning are discussed and the remedies are recommended as well

 • Đinh Thị Thanh Huyền, 2015. Nâng cao khả năng tham gia vào các hoạt động trong giờ học tiếng Anh của sinh viên có trình độ không đồng đều tại trường Đại học Thành Đô thông qua grading tasks. Luận văn cao học phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Trường Đại học Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Trong một nỗ lực để nâng cao sự tham gia của sinh viên không chuyên ngoại ngữ năm thứ hai trong các giờ học tiếng Anh tại trường đại học Thành Đô, bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu sau đây: (1). Grading tasks giúp tăng sự tham gia của học sinh trong các lớp học có trình độ không đồng đều đến mức độ nào? Một nghiên cứu hành động đã được thực hiện. Nghiên cứu bao gồm 25 sinh viên năm thứ hai tại Đại Đô Thành (TDU) tại Việt Nam. Cuộc nghiên cứu kéo dài trong 15 tuần sử dụng hai công cụ thu thập dữ liệu cụ thể là quan sát, và khảo sát bằng câu hỏi. Các dữ liệu thu thập được trong giai đoạn ban đầu cho thấy rằng mức độ tham gia của các học sinh tham vào các lớp học tiếng Anh là khá thấp và nguyên nhân chính là phương pháp giảng dạy, cùng với lý do đến từ sinh viên như: kinh nghiệm học tập tiếng Anh, và cá tính, những điều này đã tạo ra sự khác biệt trong thái độ của sinh viên tới các hoạt động trong lớp học tiếng Anh, và phong cách học tập. Những phát hiện này được khởi xướng giả thuyết rằng việc sử dụng grading tasks sẽ tăng cường sự tham gia của học sinh trong các bài học tiếng Anh. Từ đó, một nghiên cứu hành động của việc sử dụng grading tasks đã được thực hiện. Các dữ liệu thu thập được chỉ ra rằng sự tham gia của sinh viên được nâng cao đáng kể và do đó đã chứng minh tính hiệu quả của việc sử dụng grading tasks các giờ học tiếng Anh

 • Đinh, Thị Thanh Huyền, 2015. Improving students’ participation in English classroom activities in mixed ability classes at Thanh Do University through grading tasks. Master thesis of  tesol.  Ha Noi: Ha Noi University.

Abstract: In an attempt to improve second year non - English major students’ participation in English lessons at Thanh Do University (TDU), the research aimed at finding the answers to the following research question: (1). To what extent do grading tasks help increase students’ participation in mixed ability classes? An action research was carried out. The study included 25 second year students at Thanh Do University (TDU) in Vietnam. The study lasted for 15 weeks and involved two data instruments namely Observation, and Questionnaire. The data collected in the initial stage showed that the level of the students’ participation in English lessons was low and the main cause were teaching method and students’ range of English learning experiences, and personality, which results in differences in their attitude to English classroom activities, and learning styles. The findings initiated the hypothesis that using grading tasks will enhance the students’ participation in English lessons. An action plan of using grading tasks was implemented. The data collected in the action stage pointed out that the students’ participation significantly improved and thus proved the effectiveness of grading tasks in improving students’ involvement in English classes

 • Nguyễn Quang Hiệu, 2014. Ứng dụng của việc giảng dạy ngôn ngữ theo đường hướng giao tiếp tại trường Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành Tiếng Anh. Trường Đại học Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Nghiên cứu hướng tới mục đích điều tra thực trạng ứng dụng của việc giảng dạy ngôn ngữ theo đường hướng giao tiếp tại trường Đại học Thành Đô. Phiếu câu hỏi điều tra, dự giờ lớp học và phỏng vấn là công cụ để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu. Tất cả 21 giáo viên Tiếng Anh tham gia, 6 trong số đó được chọn để được dự giờ và phỏng vấn. Kết quả chỉ ra rằng một số giáo viên nhận thấy ứng dụng của việc giảng dạy ngôn ngữ theo đường hướng giao tiếp tại trường Đại học Thành Đô khá hiệu quả, trong khi số còn lại cho rằng ứng dụng không hiệu quả lắm và nó khó để áp dụng trong những lớp học của họ. Nhiều khó khăn đến từ phía giáo viên, học sinh và hệ thống giáo dục của trường còn tồn tại gây cản trở các giáo viên trong việc ứng dụng đường hướng giao tiếp trong các lớp học của họ. Sự phổ biến của các khó khăn cho thấy rằng cần có sự đào tạo và đào tạo lại giáo viên về phương pháp giảng dạy nói chung, phương pháp giảng dạy ngôn ngữ theo đường hướng giao tiếp nói riêng. Hoạt động nhóm, các bài tập phù hợp và đa dạng các hoạt động giao tiếp nên được sử dụng nhiều để giải quyết các khó khăn đến từ phía sinh viên. Nhà trường nên cải tổ lại hệ thống kiểm tra đánh giá và thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về đường hướng giảng dạy giao tiếp làm cho việc giảng dạy thích hợp và hiệu quả tại trường Đại học Thành Đô.

 • Nguyễn, Quang Hiệu, 2014. The application of communicative language teaching at Thanh Do University. Master thesis of English. Ha Noi: Ha Noi University.

Abstract: The study aims to investigate the reality of the application of CLT at Thanh Do University. Questionnaire, classroom observation and semi-structured interview were used as data collection instruments for the study. All 21 English teachers participated in the study. Six of the 21 teachers were chosen as the subjects for observations and interviews. The findings revealed that the application of CLT at Thanh Do University was found to be quite effective by some teachers, whereas the others found it was not very effective and difficult to apply in their classrooms. There existed a number of difficulties hindering the teachers from implementing CLT in their teaching situations from the teachers, the students and the educational system. The prevalence of the difficulties confirms that there is a need to train and retrain the teachers on methodology in general and CLT in particular. Group work, suitable tasks and variety of communicative activities should be utilized to deal with student-related difficulties. The administrators should reform the current testing system and organize more effective training courses on CLT to make CLT appropriate and effective at Thanh Do University

 • Nguyễn Thị Hạnh, 2013. Đánh giá giáo trình New English File Pre-Intermediate dành cho sinh viên năm thứ 2 không chuyên tiếng Anh ở trường Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành phương pháp giảng dạy Ngoại ngữ. Trường Đại học Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Xuất phát từ thực tế dạy và học tiếng Anh tại trường Đại học Thành Đô, nghiên cứu nhằm đánh giá tính phù hợp của giáo trình New English File Pre-Intermediate đang được giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2 không chuyên tiếng Anh, với mong muốn những kết quả thông tin thu thập được sẽ giúp cải tiến sách để giáo trình trở nên hữu ích hơn cho việc dạy và học trong tương lai.

 • Nguyễn, Thị Hạnh, 2013. An evaluation of the textbook New English File Pre-Intermediate for the second-year English non- major students at Thanh Do University. Master thesis English teaching methodology. Ha Noi:  National Economics University

Abstract: From the concrete situation of the local teaching and learning context, this study aims at evaluating the appropriateness of the textbook New English File pre-intermediate for the second year non English major students at Thanh Do University in the hope that the collected information for improvement of the textbook will be adapted to make it more effective for future use

 • Nguyễn Tuấn Ninh, 2014. Hiệu quả của việc luyện tập viết theo cặp ở câp độ viết đoạn văn cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại trường Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành ngôn ngữ Anh. Trường Đại học Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Hoạt động đã giúp sinh viên cảm thấy hứng thú hơn và tự tin hơn trong khi viết.  Hoạt động đã giúp sinh viên có nhiều ý tưởng hay hơn trong các bài viết. Ngoài kĩ năng viết, sinh viên cũng đã nâng cao thêm được kĩ năng nói nhờ vào hoạt động theo cặp.  Hầu hết sinh viên đều muốn hoạt động được tiếp tục sử dụng trong tương lai.

 • Nguyễn, Tuấn Ninh, 2014. The effectiveness of collaborative writing at the paragraph level on the first-year non-English major students at Thanh Do University: An experimental research. Master thesis of English Studies. Ha Noi: Ha Noi University.

Abstract: The collaborative writing has done the students a favour in getting interested in writing lessons.    The collaborative writing has given the students a hand to have more and more interesting ideas for writing skills. Apart from writing skills, the students’ speaking skill has been significantly enhanced by means of pair work. Almost all of the students expect the collaborative writing to be used in future writing lessons

 • Nhữ Thị Sâm Nhung, 2000. Hành động cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ góc độ giao tiếp giao thoa văn hóa. Luận văn cao học ngành ngôn ngữ học. Trường Đại học Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Luận văn này được tiến hành dưới ánh sáng của hai luận cứ Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp; (2) Hành động lời nói trong những nền văn hóa khác nhau và những ngôn ngữ khác nhau thì khác nhau..Lí do chọn đề tài xuất phát từ thực tế khoa học và thực tiễn. (1)Việc nghiên cứu ngôn ngữ trên thế giới đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tìm ra những phương pháp dạy ngoại ngữ hiệu quả nói chung và dạy tiếng Anh nói riêng. Những nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng việc dạy ngoại ngữ chỉ có thể nâng cao chất lượng khi vận dụng lí luận giao tiếp giao văn hóa; (2) Hạn chế của người học, nhất là những người sử dụng ngôn ngữ đơn tiết là ngôn ngữ giao tiếp chinh, là luôn có xu hướng dịch “một đổi một” mà không tính đến những khác biệt về văn hóa.Điều này biểu hiện rõ trong hành động cầu khiến như một hành động lời nói trực tiếp hoặc gián tiếp

 • Nhữ, Thị Sâm Nhung, 2000. Directives in English and Vietnamese from an intercultural communication perspective. Master thesis of  Linguistics. Ha Noi: Ha Noi University.

Abstract: The thesis has been done in the light of the following assumptions: (1) Language is a means of communication; (2) Different cultures and different languages leads to different speech acts. Over the last few decades there have been tremendous developments in searching for effective methods of teaching foreign languages in general and teaching English in particular. Many achievements in this area have been gained and a considerable number of researchers and scientists have come to a conclusion that teaching languages can be improved largely if it is carried under the light of intercultural communication. In Vietnam, students tend to pay much attention to lexical meanings of words so they tend to use word-for-word translation method to transfer messages from one language to another. As a result, many mistakes have been made by ignoring differences in two different languages as well as their two cultures. The evidence for this study is seen and taken from directives as direct and indirect speech acts

 • Phan, Thị Thanh Thảo, 2015. Towards a potential model to enhance language learner autonomy in the Vietnamese higher education context. PhD thesis, Queensland University of Technology, Australia.

Abstract: This constructivist theory-led case study explored how the term language learner autonomy (LLA) is interpreted and the appropriate pedagogy to foster LLA in the Vietnamese higher education context. Evidence through the exploration of the government policies and the cases of three EFL classes confirms the interpretation that learner autonomy and language acquisition are mutually supported. The study has proposed project work as a potential model while demonstrating the role of the teacher and the use of target language as mediators to enhance LLA in the local context. Findings of the study contribute a theoretical and pedagogical justification for encouraging LLA in Vietnam and other similar contexts.

Key words: Learner Autonomy, Language Learner Autonomy, relationship between learner autonomy and language, Communicative Language Teaching, Willingness to Communicate, constructivism, language education, English as a Foreign Language, Teaching English for Speakers of Other Languages, Vietnamese higher education

Phan, Thi Thanh Thảo, 2005. Designing an English conversation syllabus for the preparatory course of the international cooperative program, Hanoi Industrial College. MA thesis, Hanoi University

 • Phạm, Thị Nguyệt, 2011. An anylysis of lexical cohesive devices in functional food advertisements in english and VietNamses. Master thesis.

Abstract: This is a study of discourse analysis of functional food advertisements. The data are 20 samples of advertisements collected from some popular magazines in English and Vietnamese. Through a variety of methods, namely deductive method, inductive method, qualitative method, quantitative method, and descriptive method, the study analyzes the employment of lexical cohesive devices in the 20 samples of advertisements to work out their cohesive functions in particular, their roles in general in the creation of successful advertisements. The findings of the study help to find out some similarities and differences in using lexical cohesive devices between English and Vietnamese samples.

This thesis hopefully contributes to the general understanding of the notion “functional food” and the language of advertising. Moreover, learners, teachers, especially the copywriters may benefit from this study to create an advertisement for a functional food product when comprehensively understanding the roles of lexical cohesive devices in the discourse of functional food advertisements

 • Trần Thị Dương, 2010. Dạy kỹ năng Nói cho lớp học tiếng Anh đông người tại trường Đại học Thành Đô: Khó khăn và Giải pháp. Luận văn cao học ngành lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Nghiên cứu giúp tác giả và giảng viên tiếng Anh tại trường Đại học Thành Đô đánh giá thực trạng và những khó khăn thường gặp khi dạy kỹ năng nói cho lớp đông sinh viên tại trường ĐH Thành Đô. Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp giúp giờ học kỹ năng nói tại các lớp đông sinh viên tại trường ĐH Thành Đô đạt hiệu quả cao hơn.

 • Trần, Thị Dương, 2010. Teaching speaking skill to large English classes at Thanh Do University: Difficulties and Solutions. Master thesis of English Language Teaching Methodology.  Ha Noi: Viet Nam National University.

Abstract: It is hoped that the study will help to better my own teaching and give the colleagues at Thành Đô University and those who are concerned with large classes in terms of teaching speaking skill as well as some suggestions to improve this situation at Thành Đô University and also at colleges and universities nationwide

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1