Phòng TTrGD

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

Địa chỉ: Tầng 1, nhà C, trường Đại học Thành Đô - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 0433 861 763 (máy lẻ: 101, 208)

A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Được thành lập theo Quyết định số 27/TC-HC-KT ngày 28/04/2005 với tên gọi ban đầu là Phòng Quản lý sinh viên – học sinh; 01/08/2008 được đổi tên là Phòng TTrGD theo Quyết định số 03/TC-HC-KT; ngày 27/05/2009 Trường Đại học Thành Đô được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô và Phòng cũng được kiện toàn lại theo Quyết định số 39/QĐ-ĐHTĐ ngày 01/6/2009 với tên gọi Phòng TTrGD cho tới nay

 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu việt

B. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

I. CÔNG TÁC THANH TRA

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục trong phạm vi Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm, thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Hiệu trưởng về các nội dung: Mục tiêu, kế hoạch, chương trình, phương pháp giáo dục, tiến độ giảng dạy, hoạt động dạy và học; công tác cấp phát bằng, chứng chỉ; việc thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Nhà trường về giáo dục và đào tạo.

2.2. Thanh tra và kiểm tra công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp của giảng viên, tình hình chuyên cần của HSSV.

2.3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện qui chế, nội qui của trường đối với sinh viên.

2.4. Thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện dạy và học để đảm bảo chất lượng đào tạo.

2.5. Phối hợp với Ban thanh tra Nhân dân giải quyết các khiếu nại, phản ánh, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định thuộc phạm vi Nhà trường.

2.6. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

2.7. Thanh tra học kỳ, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh

2.8. Thanh tra theo yêu cầu của Hiệu trưởng

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1