Quản trị

Danh mục luận văn, luận án thuộc lĩnh vực Quản trị

 • Bùi Hữu Dũng, 2010. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành quản trị kinh doanh. Trường Đại học Bách Khoa. Hà Nội.
 • Bùi, Hữu Dũng, 2010. Improve the quality of the teaching staff of Thanh Do university. Master thesis of Business Administration. Ha Noi: Ha Noi University of science and technology.
 • Bùi Thị Tuyết, 2011. Hoàn thiện quản trị tài chính tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Đô. Luận văn cao học ngành kinh tế xây dựng. Trường Đại học Giao thông Vận tải. Hà Nội.

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản trị tài chính trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị tài chính tại công ty TNHH XD&TM Thành Đô, và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị tài chính của Công ty

 • Đàm Quyết Thắng, 2013.  Nâng cao chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh ở trường Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành Thương mại. Trường Đại học Thương Mại. Hà Nội.

Tóm tắt: Nghiên cứu hệ thống lý luận về chất lượng, chất lượng đào tạo; nghiên cứu các mô hình quản lý chất lượng trong đào tạo, mô hình giáo dục của một số quốc gia trên thế giới; nghiên cứu các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Qua nghiên cứu các vấn đề lý luận trên đã định hướng và là cơ sở để nghiên cứu thực trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Thành Đô.Qua khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo ngành QTKD của trường Đại học Thành Đô. Luận văn đã phân tích đầy đủ về thực trạng chất lượng dạy và học, thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cùng thực trạng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo khác; tìm ra nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động đào tạo của nhà trường. Từ thực tế đó, luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng giáo dục của nhà trường.

 • Đàm, Quyết Thắng, 2013. Improvement training quality in a major of Business Administration in Thanh Do Universtiy. Master thesis of commerce. Ha Noi: VietNam University of Commerce
 • Đinh Thị Phi Nga, 2012. Quản lý thị trường đồ dùng dạy học. Luận văn cao học ngành quản lý kinh tế. Trường Đại học Thương mại. Hà Nội.

Tóm tắt: Nguyên cứu về thị trường đồ dung dạy học trên thị trường Việt Nam và tìm hiểu về quản lý nhà nước trên thị trường đồ dung dạy học.

 • Đinh, Thị Phi Nga, 2012. The Market management of training equipments. Master thesis of economic management. Ha Noi: Viet Nam University of Commerce
 • Hà Thị Thu Thủy, 2010. Cải tiến hoạt động tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị may mặc tại tổng công ty dệt may Việt Nam Vinatex. Luận văn cao học ngành quản trị kinh doanh. Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội. Hà Nội.

Hà, Thị Thu Thủy, 2010. The improvement of consumption activities of textile and garment equipments at Vinatex. Master thesis of Business Administration. Ha Noi: University of Economics and Business - Vietnam National University

 • Lưu Trọng Hưng, 2009. Quản lý đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô trong bối cảnh phát triển mới. Luận văn cao học ngành quản lý giáo dục. Trường Đại học Giáo dục. Hà Nội.

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng ĐNGV của Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô, đề tài đã đề xuất một số giải pháp về quản lý ĐNGV Trường CĐCN Thành Đô trong bối cảnh trường đang phấn đấu trở thành Trường Đại học Thành Đô

 • Ngô, Thị Kim Dung, 2007. Study for a qualified infomatic technology training models at university in Viet Nam. Doctoral thesis of education management. Preston University. America
 • Nguyễn Duy Quý, 2013. Quản lý đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô trong bối cảnh mới.  Luận văn cao học ngành quản lý giáo dục. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hà Nội.
 • Nguyễn, Duy Quý, 2013. Quản lý đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô trong bối cảnh mới. Master thesis of  Education Management. Ha Noi: Ha Noi national university of Education
 • Nguyễn Thị Phương Thùy, 2010. Quản trị kênh phân phối sản phẩm chăm sóc tóc thương hiệu Kenda của công ty thương mại xuất nhập khẩu Tân Hưng trên thị trường miền Bắc. Luận văn cao học ngành Marketing. Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội.

Tóm tắt: Luận văn thạc sĩ đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về quản trị kênh phân phối sản phẩm trên các mặt khái niệm, mô hình, đặc tính và các loại hình kên phân phối. Phân tích đặc điểm thị trường sản phẩm chăm sóc tóc, đặc điểm hệ thống kênh phân phối, tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm chăm sóc tóc thương hiệu Keda của công ty TM XNK Tân Hưng trên thị trường miền Bắc. Từ những cơ sở phân tích thực tiễn của hệ thống kênh phân phối những tồn tại và nguyên nhân hạn chế đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm chăm sóc tóc thương hiệu Kenda của công ty TM XNK Tân Hưng trên thị trường miền Bắc.

 • Nguyễn, Thị Phương Thùy, 2010. The management of  Distribution Chanels for Hair Care Products of Kenda Brand at Import-Export Company Tan Hung on The North Market.Master thesis of  Business Administration - Marketing. Ha Noi:  National Economics University
 • Nguyễn Thị Hảo, 2010. Khảo sát việc ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp LibolLite 1.0 tại thư viện trường Đại học Thành Đô. Luận văn cao học ngành Khoa học Thư viện. Trường Đại học Văn Hóa. Hà Nội.

Tóm tắt: Khái quát thư viện trường Đại học Thành Đô và Hệ quản trị thư viện tích hợp LibolLite 1.0. Ưu điểm và khuyết điểm trong việc ứng dụng hệ quản trị tại thư viện trường Đại học Thành Đô từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng.

 • Nguyễn, Thị Hảo, 2010. The Investigation of applicating Library Management with integrated LibolLite 1.0 system in Library of Thanh Do University. Master thesis of  library science. Ha Noi: Ha Noi Culture University
 • Nguyễn Thị Hay, 2012.  Nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty than Đông Bắc. Luận văn cao học ngành Thương mại. Trường Đại học Thương mại, Hà Nội.

Tóm tắt: Luận văn Thạc sỹ kinh tế với tên đề tài: ‘Nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh xuất khẩu than của các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty than Đông Bắc” đi sâu vào việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu than, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh than của Việt Nam nói chung và của các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty than Đông Bắc nói riêng tại các thị trường xuất khẩu than chủ yếu. Từ đó tìm ra lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Tổng công ty tại các thị trường xuất khẩu, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh xuất khẩu than như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng và phát triển thương hiệu… để có thể đạt được mục tiêu không những duy trì được lượng than đáp ứng cho nhu cầu trong nước mà còn tăng sản lượng than xuất khẩu, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu than hàng đầu.

 • Nguyễn, Thị Hay, 2012.  Improve competitive ability in coal export business of enterprises under the North East Coal Cooperation. Master thesis of  commerce. Ha Noi: Viet Nam University of Commerce.

Abstract: The M.A Economic Thesis namely “Improve competitive ability in coal export business of enterprises under the North East Coal Cooperation” goes deeper into investigating and analyzing the factors which affect coal export activities, and then evaluates the current state of coal export sales among Vietnam coal-exploiting enterprises in general, enterprises under the North East Coal Cooperation in particular at dominant coal export marketplace.

Basing on the analysis results, the author finds out competitive advantages among the enterprises under the lead of General Company at the export marketplace, and then gives out some solutions in order to improve competitiveness in coal export sales, including improving the quality of human resources, investing in building technology and infrastructure., building up brand development, etc… As a result, the aims of not only maintaining the coal reserves to meet the domestic demands, but also increasing coal export output are achieved, and then it can help Vietnam become one of the leading coal export countries

 • Nguyễn Văn Hiển, 2014. Hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội áp dụng cho các chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn cao học ngành quản trị kinh doanh. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về hoạt động quản trị nhân sự tại các NHTM
- Thực trạng hoạt động quản trị nhân sự tại các chi nhánh ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự tại các chi nhánh ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • Nguyễn, Văn Hiển, 2014. Improment of SHB’s personnel administration applied to its branches in Ha Noi. Master thesis of  Business Administration. Ha Noi University of science and technology.

Abstract: Theoretical basis for HRM of commercial bank.  HRM situation of SHB’s branches in Ha Noi. Some solutions to improve operational HRM at SHB’s branches in Ha Noi

 • Nguyễn Văn Trọng, 2014. Quản lý Nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập khu vực đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay. Luận văn cao học ngành quản lý hành chính công. Học viện Hành chính quốc gia. Hà Nội.
 • Nguyễn, Văn Trọng, 2014. State management for non-public universities Red River Delta region in the current period. Master thesis Public Administration. Ha Noi: National Academy of Public Administration
 • Phạm Hoàng Giang, 2011. Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường đại học Thành Đô giai đoạn 2010-2015. Luận văn cao học ngành quản lý giáo dục. Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN. Hà Nội.

Tóm tắt: Tổng quan về công tác quản lý, công tác bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên. Nêu lên thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô và đưa ra các biện pháp, ý kiến mới trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

 • Phạm, Hoàng Giang, 2011. Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường đại học Thành Đô giai đoạn 2010-2015. Master thesis of  Education Management. Ha Noi: University education - Viet Nam National University
 • Phạm Thanh Tâm, 2009. Việc làm cho lao động nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc. Luận văn cao học ngành kinh tế chính trị. Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN. Hà Nội.
 • Phạm, Thanh Tâm, 2009. To creat jobs for rural labour forces in Vinh Phuc Province. Master thesis of Political Economy. Ha Noi: University of Economics and Business - Vietnam National University
 • Phạm Tiến Đạt, 2012. Quản trị đãi ngộ nhân viên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương trên địa bàn các thành phố lớn (nghiên cứu điển hình tại Hà Nội. Luận văn cao học ngành thương mại. Trường Đại học Thương mại. Hà Nội.

Tóm tắt: Các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá hoạt động đãi ngộ tại ngân hàng OCEANBANK chi nhánh Hà Nội.

 • Phạm, Tiến Đạt, 2012. Remuneration management in OCENBANK on large of city (Case study in Ha Noi). Master thesis of commerce. Ha Noi: Viet Nam University of commerce.

Abstract: The operational planning, implementation, monitoring and evaluation activities in Oceanbank treatment Hanoi branch

 • Trần Văn Phùng, 2006. Nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các khu công nghiệp Việt Nam. Luận án tiến sĩ ngành kinh tế phát triển. Học viện chính trị quốc gia TP.HCM. TP.HCM.

Tóm tắt: Việc xây dựng hàng loạt các khu công nghiệp ở Việt Nam đã tạo ra môi trường đầu tư cục bộ thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài cũng như thúc đẩy đầu tư trong nước. Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, các khu công nghiệp cũng gây ra rất nhiều những ảnh hưởng tiêu cực như lãng phí các nguồn lực, ô nhiễm môi trường, những ảnh hưởng toàn diện tới phúc lợi của một bộ phận không nhỏ dân cư… Nghiên cứu để chỉ rõ những ảnh hưởng tiêu cực của các khu công nghiệp và chỉ ra những nguyên nhân làm cho hiệu quả kinh tế - xã hội của các khu công nghiệp giảm xút và từ đó đề xuất hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của các khu công nghiệp Việt Nam.

 • Trần, Văn Phùng, 2006. Raising socio – economic Effectiveness of Industrial Zones in Vietnam. Dr thesis of  Economics of  Development. TP.HCM: National academy of public administration.

Abstract: Established industrial zones in Vietnam create an improved local envirenment for attraction of FDI and stimulation of domestic investment. Along with the active effects, the industrial zones also create a lot of negative effects on the economy and the living condition of greate part of population, such as  the waste of resources, polution, Conducting a research is aimed to recornize the overall economic effectiveness of system of industrial zones, the reasons reasons leading to low effectiveness and based on this tho raise a comples of measures for improving.

 • Trần Văn Phùng, 1995. Thuế giá trị gia tăng – khả năng vận dụng vào điều kiện Việt Nam. Luận văn cao học ngành kinh tế phát triển. Trường Đại học tổng hợp quốc gia Australia (ANU) . Australia.

Tóm tắt: Thuế giá trị gia tăng là loại thuế được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới với những ưu viêt to lớn. Bên cạnh những ưu việt to lớn so với thuế doanh thu, VAT cũng bộc lộ những hạn chế rất lớn vì vậy để vận dụng sắc thuế này cần có những điều kiện tiên quyết nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với những nền tảng hạ tầng rất yếu kém cần triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ nhằm tạo tiền đề tích cực cho việc áp dụng hình thức thuế này vào thực tế.

 • Trần, Văn Phùng, 1995. Value Added Tax – Possibility Applying in Vietnam. Master thesis of Economics of  Development. Australia: Australia National University.

Abstract: VAT is being used widely in the world with very big advantages. Beside of big advantages compared with sale tax, VAT also have many disadvantages. In order to apply this tax effectively, it is very important to have some premary conditions to eliminate the side effects on the economy. Vietnam is a developing country with very weak infrastructure, so for effective applying VAT, a system of complex decisions are needed

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1