Design and simulation of serpentine springs for scanning probe

28/06/2018

ThS. NCS Đặng Văn Hiếu - Giảng viên Khoa Điện - Điện tử Trường Đại học Thành Đô

( Bài Đăng trong Hội Nghị Vật liệu và công nghệ nano tiên tiến - WANN 2017 trang 220 kỷ yếu hội nghị, ISBN: 978-604-95-0298-9)

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ