Quy định hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại Học Thành Đô

17/04/2018

      Ngày 01/09/2017 Hiệu trưởng Nhà Trường đã ký ban hành Quy định “Hoạt động Khoa học Công nghệ Trường Đại học Thành Đô”. Văn bản này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với cán bộ (CB), giảng viên (GV), sinh viên (SV) trong Trường.

       Mục đích của Quy định Hoạt động Khoa học Công nghệ:

  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Giúp CB, GV và SV tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn.
  • Tạo điều kiện cho SV rèn luyện, nâng cao năng lực NCKH, qua đó phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.
  • Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển Nhà trường, phục vụ công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

      Quy định gồm 7 Chương, 23 Điều và các Phụ lục kèm theo như: Phụ lục về định mức giờ cho các hoạt động KHCN, các biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của cán bộ, giảng viên……Sau đây là một số điểm thường gặp trong bản Quy định hoạt động Khoa học Công nghệ.

1.  Các hình thức hoạt động khoa học

      CB, GV, SV Trường Đại học Thành Đô khi thực hiện các công việc dưới đây, được coi là tham gia hoạt động khoa học:

a. Là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài, trực tiếp tổ chức thực hiện đề tài khoa học các cấp

b. Biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập:

Dịch từ tiếng nước ngoài sách phục vụ ngành đào tạo;

- Biên soạn giáo trình; tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo;

- Viết sách chuyên khảo; chương trình ngành đào tạo, đề cương chi tiết môn học;

- Xây dựng, sửa chữa và biên tập tổng thể, thẩm định nhận xét chương trình ngành học; đề cương chi tiết môn học;

- Lập các dự án, đề án mở ngành đào tạo, thành lập Trường, Viện, Trung tâm đào tạo thuộc Trường Đại học Thành Đô.

- Xây dựng ngân hàng đề thi.

c. Hướng dẫn SV NCKH theo đề tài nghiên cứu được phê duyệt ,

d. Viết bài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, viết bài tham luận tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, báo cáo chuyên đề khoa học. 

e. Tham dự hội đồng khoa học trong và ngoài Trường:

- Hội đồng nghiệm thu các đề tài các cấp;

- Hội đồng thẩm định giáo trình, sách biên dịch;

- Tham gia hội đồng chấm, phản biện luận văn thạc sĩ và tiến sĩ.

f. Có sáng kiến được Hội đồng thẩm định của Nhà trường công nhận.

g. Thực hiện áp dụng các đề tài NCKH vào đào tạo thực tiễn.

h. Tham gia các cuộc thi sáng tạo về KHCN, các đợt triển lãm, chợ công nghệ.

i. Thực hiện các dự án, hợp đồng sản xuất thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.        

2.  Quy trình, thủ tục đăng ký, xét duyệt đề tài NCKH

     Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc  Tế (KHCN&HTQT) chịu trách nhiệm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài NCKH các cấp:

  • Bản đăng ký và thuyết minh đề tài;
  • Đề cương nghiên cứu phải nêu rõ: tính hợp lệ, hợp pháp, ý nghĩa khoa học và thực tiễn; mục tiêu và phương pháp nghiên cứu; dự kiến số giờ và số lao động thực hiện; thời gian thực hiện, kinh phí thực hiện.
  • Danh sách người tham gia; Hồ sơ Khoa học và các thành viên theo yêu cầu của cấp quản lý.

     Phòng KHCN&HTQT phân loại Hồ sơ đăng ký, hoàn chỉnh Hồ sơ các Đề tài sẽ đưa ra Hội đồng tuyển chọn. Lập kế hoạch họp Hội đồng khoa học để xét duyệt đề tài.

     Thông báo kết luận của Hội đồng về các Đề tài được xét duyệt; Lập Hồ sơ trình Hiệu trưởng ký Quyết định giao nhiệm vụ và Hợp đồng thực hiện đề tài ( đối với các đề tài cấp Trường) hoặc văn bản gửi đến cấp quản lý đề tài cấp trên.

3. Quy định về nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH cấp trường

     Khi hoàn thành đề tài, CNĐT hoàn thiện Hồ sơ để đưa ra Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài.

     Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở có 05-07 thành viên, trong đó ít nhất có 03 thành viên là các nhà khoa học, CB, GV có chuyên môn trong lĩnh vực của đề tài. Hội đồng có Chủ tịch, Thư ký, 02 Ủy viên phản biện, trong đó có ít nhất 01 phản biện là người ngoài Trường.

     Sau khi họp nghiệm thu, CNĐT sẽ hoàn thiện Hồ sơ và trong thời hạn không quá 15 ngày nộp về Phòng KHCN&HTQT 02 quyển báo cáo hoàn chỉnh đóng bìa cứng, 01 đĩa CD chứa kết quả đề tài.

      Phòng KHCN&HTQT trình Hiệu trưởng ký Quyết định nghiệm thu đề tài và Thanh lý hợp đồng. CNĐT tiến hành thanh, quyết toán kinh phí, hoàn thiện hồ sơ tài chính của đề tài với Phòng Kế toán. Phòng KHCN&HTQT xác nhận khối lượng hoàn thành NCKH cho CB, GV theo quy định.

      Bản tóm tắt kết quả NCKH của đề tài được viết bằng 2 thứ tiếng ( Tiếng Việt và tiếng Anh) được công bố công khai trên Website của Trường và thông tin đại chúng ( có thể). Hồ sơ và kết quả nghiên cứu được lưu giữ tại bộ phận Thư viện và Phòng KHCN&HTQT của Trường.

      Các đề tài thuộc các cấp ngoài Trường quản lý, trước khi kết thúc đề tài, CNĐT hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo trước Hội đồng khoa học để đánh giá, nhận xét, trình cấp quản lý đề tài để nghiệm thu.

      Trên đây là các nội dung chính thường gặp trong quá trình làm NCKH, nếu trong quá trình thực hiện vướng mắc cần tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ phòng KHCN&HTQT.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ