Đại học Thành Đô

Giới thiệu

Home » Sau Đại học

Sau Đại học

Các chương trình đào tạo Sau Đại học tại Trường Đại học Thành Đô bao gồm:

  • Tiến sĩ Quản lý kinh tế
  • Thạc sĩ Quản lý kinh tế
  • Thạc sĩ Dược lý và Dược lâm sàng
0934 078 668