PGS. TS. Nguyễn Xuân Hòa được vinh danh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

11/11/2019

PGS. TS. Nguyễn Xuân Hòa, Người đứng đầu khoa Du lịch-Ngoại ngữ Trường Đại học Thành Đô được vinh danh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

Chi tiết

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ