Giảng viên khoa Khoa học cơ bản tham gia Hội thảo “Nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2020”

06/01/2021

          Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam XHCN, chúng ta cần xây dựng một thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân mà trong đó, học sinh, sinh viên ở các trường THPT, đại học, cao đẳng là một lực lượng hùng hậu, có sức khỏe, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, chủ nhân tương lai của đất nước.


Đông đảo của cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên cả nước tham gia Hội thảo

         Nhận thức được vai trò quan trọng của bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An Ninh, trường Đại học Thành Đô quyết định cử đồng chí Vũ Công Tuyên – Phó trường khoa Khoa học cơ bản tham gia Hội thảo “Nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2020” tại trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Hà Nội 1, Xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội trong thời gian từ 8h30 đến 16h30 ngày 28/12/2020.

          Nội dung trọng tâm của Hội thảo là phổ biến Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học (theoThông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDQPAN cho sinh viên hiên nay.


Đồng chí Vũ Công Tuyên chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

         Có thể thấy rằng, đây là chương trình thiết thực được tổ chức hàng năm với sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ, giảng viên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên cả nước sẽ là cơ sở để Trung tâm, các trường đào tạo GDQPAN có tài liệu xây dựng bài giảng phù hợp đúng quy định. Nắm chắc được kiến thức của môn học Giáo dục QPAN sẽ giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thêm yêu chủ nghĩa xã hội.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ