Đại học Thành Đô

Home » Hoạt động chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, năm 2020 | Đại học Thành Đô

Hoạt động chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, năm 2020 | Đại học Thành Đô

15/04/2020

15/04/2020
<!–59
19–>

Thực hiện Công văn số 1230/BGDĐT-GDTX ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục, Trường Đại học Thành Đô xây dựng kế hoạch về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

– Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường; khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

– Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập trong cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường.

– Tuyên truyền các hoạt động phòng chống dịch COVID – 19 thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.

– Chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4

2. Yêu cầu

– Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường với các hoạt động phong phú và đa dạng.

– Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 vào năm 2020 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

II. Nội dung hoạt động

– Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt dộng của Ngày Sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, sinh viên, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi 2 nhiễm bệnh COVID-19 qua hệ thống SMS, Zalo của đơn vị và bằng các hình thức treo băng rôn, áp phích, pano.

– Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học trong đơn vị, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin và kĩ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn. – Vận động, khuyến khích cán bộ, nhà giáo, người học tham gia các hoạt động đọc sách, truyên truyền về các hoạt động phòng chống dịch COVID – 19 với nhiều hình thức hoạt động da dạng như sử dụng mạng xã hội (zalo, facebook, youtube…).

– Hướng dẫn cho cán bộ, nhà giáo, người học tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến, hoặc dăng ký đế tải về đọc trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu và công việc.

Tin tức khác

0934 078 668