Đại học Thành Đô

Home » CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

05/04/2021

05/04/2021
<!–59
19–>

Chi tiết xem tại đây!

Tác giả: Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Thị Như Ngọc, Phạm Hải Thanh, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Hà Lâm, Nguyễn Vũ Thiện, Đỗ Thị Thanh Toàn, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Phương Thùy

Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 504 người từ 60 tuổi trở lên sử dụng bộ câu hỏi WHOQOL-OLD nhằm mô tả chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trung bình điểm chất lượng cuộc sống chung của người cao tuổi theo thang điểm 100 là 74,94 ± 13,14 điểm. Điểm chất lượng cao nhất ở khía cạnh tình thân với 77,95 ± 21,70 điểm, thấp nhất là Giác quan với 70,56 ± 21,31 điểm. Đa số đối tượng nghiên cứu có chất lượng cuộc sống (CLCS) ở mức tốt và khá, tuy nhiên vẫn còn 5,0% ở mức trung bình và 0,4% ở mức thấp.

Summary:
A cross-sectional study was conducted with 504 older people in Hanoi city by using the WHOQOL-OLD questionnaire to describe the quality of life of the elderly in Hanoi city in 2018. The research results showed that: The overall quality of life of the elderly was 74.94 ± 13,14 on 0-100 scale. The facet that scored the highest was Intimacy (77.95 ± 21) while the facet scored the lowest was the Sensory with 70.56 ± 21.31 points. The majority of participants had quality of life at good and very good level but there was 5.0% at medium level and 0.4% at low level.

Từ khóa:
Chất lượng cuộc sống; người cao tuổi; WHOQOL-OLD; Hà Nội

Tin tức khác

0934 078 668