Đại học Thành Đô

Home » Phòng Tài chính – Kế toán thông báo thời gian thu học phí của các hệ đào tạo 2018 -2019

Phòng Tài chính – Kế toán thông báo thời gian thu học phí của các hệ đào tạo 2018 -2019

01/10/2018

01/10/2018
<!–59
19–>

Phòng Tài chính – Kế toán thông báo thời gian thu học phí của các hệ đào tạo như sau:

STT

Nội dung

Khóa

Kỳ học

         Thời gian thu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1

Đại học Dược chính quy  – Khóa 6

6

Kỳ 10

27/09/2018

26/10/2018

2

Đại học CNTT; CNKT Ô tô; Kế toán; Dược chính quy  – Khóa 7

7

Kỳ 8

27/09/2018

26/10/2018

3

Đại học CNTT; CNKT Điện, CNKT Ô tô; Kế toán; Dược chính quy  – Khóa 8

8

Kỳ 6

27/09/2018

26/10/2018

4

Lớp C16D; C16E; C16G – Khóa 14

14

Kỳ 3

27/09/2018

27/10/2018

5

Lớp D216A; D216B – Khóa 8

8

Kỳ 5

27/09/2018

27/10/2018

6

Lớp D216B – Khóa 9

9

Kỳ 3

30/10/2018

30/11/2018

7

Lớp D216C – Khóa 9

9

Kỳ 3

21/11/2018

21/12/2018

8

Lớp D16E, D16G, D16H – Khóa 8

8

Kỳ 4

06/11/2018

26/11/2018

9

Đại học chính quy – Khóa 9

9

Kỳ 4

10/12/2018

10/01/2019

10

C16H, C16K, C16M – Khóa 14

14

Kỳ 3

10/12/2018

10/01/2019

11

D216D, D216E – Khóa 9

9

Kỳ 3

10/12/2018

10/01/2019

12

D16D, D16E, D16G, D16H, D16K

D16M, D16N, D16O, D16Q – Khóa 9

9

Kỳ 3

24/12/2018

24/01/2019

Sinh viên sử dụng thẻ ATM E-Partner do Ngân hàng Vietinbank đã cấp để nộp Học phí tiền trực tuyến tại website của Nhà trường.

Sinh viên có nhu cầu đổi hóa đơn tài chính đăng ký đổi tại Phòng Tài chính – Kế toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đóng học phí trực tuyến thành công.

Sinh viên có học phần học lại, học cải thiện, mở lớp riêng trong kỳ học như thông báo này phải đăng ký tại Bộ phận hỗ trợ sinh viên (Trung tâm tuyển sinh & GTVL, Tầng 1, nhà B). Các khoản học lại, học cải thiện, mở lớp riêng và các khoản phải nộp khác (nếu có), sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Bộ phận hỗ trợ sinh viên .

 Nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian quy định trên sẽ bị cấm thi và phải học lại các môn học của kỳ thông báo này.

Tin tức khác

0934 078 668