Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian thu học phí của hệ Đại học chính quy Khóa 9 như sau

" name="description" /> Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian thu học phí của hệ Đại học chính quy Khóa 9 như sau

" property="og:description" /> Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian thu học phí của hệ Đại học chính quy Khóa 9 như sau

">

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian thu học phí của hệ Đại học chính quy Khóa 9

31/07/2018

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian thu học phí của hệ Đại học chính quy Khóa 9 như sau:

STT

Nội dung

Khóa

Kỳ học

         Thời gian thu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1

Đại học chính quy

Khóa 9

Kỳ 3

11/06/2018

28/06/2018

Sinh viên sử dụng thẻ ATM E-Partner do Ngân hàng Vietinbank đã cấp để nộp Học phí trực tuyến tại website của Nhà trường.

Sinh viên có nhu cầu đổi hóa đơn tài chính đăng ký đổi tại Phòng Tài chính - Kế toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đóng học phí trực tuyến thành công. Sinh viên đóng các khoản thu khác (ngoài học phí, học lại, học cải thiện, mở lớp riêng và thi lại) trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán.

Sinh viên có học phần học lại, học cải thiện, mở lớp riêng trong kỳ học như thông báo này phải đăng ký tại Quầy số 7. Các khoản học lại, học cải thiện, mở lớp riêng và thi lại, sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Quầy số 7.

 Nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian quy định trên sẽ bị cấm thi và phải học lại các môn học của kỳ thông báo này.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ