Thông báo hướng dẫn triển khai thực tập, xét tốt nghiệp và thi chuyển giai đoạn cho sinh viên các lớp C16A, B, C, D, E Khoa Y Dược

30/05/2018

  Nhằm đảm bảo yêu cầu, nội dung kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp C16A, B, C, D, E  Hiệu trưởng yêu cầu Khoa Y Dược và sinh viên các lớp nêu trên thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

  1. Yêu cầu học phần:

Thực tập tốt nghiệp là học phần bắt buộc trong chương trình cho tất cả các ngành đào tạo nói chung và ngành Dược học nói riêng, nhằm hoàn thiện kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động hành nghề dược.Khối lượng học phần: 5 tín chỉ.

      2. Trách nhiệm và tổ chức thực tập (trích Quyết định số190/QĐ-ĐHTĐ ngày 28/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô):

           Theo Điều 5.1. Sinh viên đi thực tập có thể thực hiện dưới các hình thức sau:

     a. Tổ chức tập trung theo lớp hoặc nhóm do Khoa liên hệ và giới thiệu đến cơ sở, Khoa cử giáo viên theo dõi, hướng dẫn nắm tình hình thực tập của sinh viên.

      b. Sinh viên tự liên hệ với cơ sở thực tập nhưng phải đảm bảo địa điểm thực tập phù hợp với đặc thù của ngành học, chịu sự quản lý và hướng dẫn trực tiếp của  cán bộ cơ sở thực tập.

      c. Sinh viên thực tập ở trong hoặc ngoài trường do giáo viên trong Khoa trực tiếp hướng dẫn và quản lý.      

        Điều 5.2. QĐ190/QĐ-ĐHTĐ quy định Trách nhiệm thực hiện:

2.1.Khoa Y Dược là đơn vị chịu trách nhiệm:

- Lập kế hoạch thực tập trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Thông báo nội dung, yêu cầu, kế hoạch thực tập đến sinh viên và giảng viên tham gia hướng dẫn, quản lý sinh viên;

- Tổ chức các lớp sinh viên thành các nhóm thực tập theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của cơ sở thực tập;

- Phân công giảng viên theo dõi, quản lý và hướng dẫn sinh viên thực tập và đánh giá kết quả sinh viên thực tập.

2.2.Nhiệm vụ sinh viên: (theo Điều 5.2.2 – QĐ 190)

Trước khi đi thực tập phải nắm được đầy đủ mục đích, yêu cầu, đề cương nội dung thực tập, nội dung và yêu cầu ghi chép trong Nhật ký thực tập và Báo cáo thực tập.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (theo yêu cầu của cơ sở thực tập), thẻ SV và vật dụng cần thiết

- Thực hiện đầy đủ nội dung, yêu cầu theo chương trình, kế hoạch thực tập;

- Ghi chép đầy đủ, hàng ngày vào Nhật ký thực tập và hoàn thành Báo cáo thực tập khi kết thúc thực tập. Nhật ký thực tập hoặc Báo cáo thực tập phải được nhận xét, đánh giá (cho điểm số thang 10/10) của cơ sở thực tập. Nhật ký thực tập phải có dấu và chữ ký xác nhận của cơ sở thực tập.

 Những Báo cáo hoặc Nhật ký thực tập không có nhận xét, đánh giá cho điểm của cơ sở thực tập là không hợp lệ, coi như chưa qua thực tập.

- Tự chịu trách nhiệm và chi phí cho việc ăn ở, đi lại trong khu vực thực tập và giữa các cơ sở thực tập.

       3. Kinh phí:

Ngoài học phí theo số tín chỉ của học phần sinh viên có nghĩa vụ đóng cho Nhà trường, sinh viên không phải đóng góp bất kỳ khoản phí nào khác liên quan đến thực tập.

4.Đánh giá kết quả thực tập (theo Điều 6.3. – QĐ 190):

Căn cứ để đánh giá kết quả thực tập bao gồm:

  • Nhật ký thực tập của sinh viên, có nhận xét đánh giá của cơ sở thực tập
  • Báo cáo thực tập  qua các cơ sở thực tập đã thực tập.
  • Bảng điểm danh đến thực tập tại cơ sở thực tập (có xác nhận của cơ sở thực tập);
  • Kết quả chấm (hoặc bảo vệ) báo cáo thực tập của GV (hoặc Hội đồng) đánh giá.

 Điểm thực tập (ĐT) của SV được tính là:

ĐT = 0,6 ĐGV + 0,4 ĐCS

Trong đó:  ĐCS  là điểm đánh giá của cơ sở. ĐGV là điểm chấm (hoặc bảo vệ) của giáo viên trong Khoa.

Những SV có điểm thực tập dưới 5 điểm (ĐT < 5) là không đạt thực tập và không được xếp vào danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp.

Điểm đánh giá kết quả thực tập được ghi trong bảng điểm và tính vào điểm tích lũy với hệ số 5 (ứng với 5 tín chỉ).

5.Xét tốt nghiệp và thi chuyển giai đoạn:

Việc xét tốt nghiệp được thực hiện sau khi hoàn thành khóa học. Thời gian xét tốt nghiệp (với các lớp sinh viên theo thông báo này) vào ngày 04-05 /5/ 2018.

Những sinh viên diện xét tốt nghiệp đáp ứng đủ điều kiện tốt nghiệp (theo QĐ số17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014) được công nhận tốt nghiệp.

           Những sinh viên  tốt nghiệp không có nhu cầu học tiếp, nộp đơn về Phòng Đào tạo xin được nhận Bằng, được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng Dược và ra trường.

          Những sinh viên có nhu cầu học tiếp cần đăng ký và nộp Hồ sơ với Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, thực hiện ôn và thi chuyển giai đoạn lên đại học.

Thời gian thi vào ngày 12-13/5/2018, cụ thể như sau:

Ngày 12/5:   từ 7h30 sáng thi môn Cơ bản; từ 13h00 chiều thi môn Cơ sở ngành;

Ngày 13/5:   từ 7h30 sáng thi môn chuyên ngành.    

            Trong thời gian thực tập, những sinh viên còn nợ môn hoặc điểm tích lũy không đạt (nhỏ hơn 2.0) cần chủ động đăng ký học lại, học cải thiện để có thể kịp hoàn thành khóa học theo hạn định.

            Nhận được Thông báo này yêu cầu các thầy, cô Lãnh đạo Khoa Y Dược , giảng viên tham gia hướng dẫn thực tập và sinh viên các lớp (nêu trong thông báo) thực hiện đầy đủ nội dung và quy định của Thông báo này.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ