Thông báo Về thời hạn thu học phí năm học 2021-2022

12/03/2021

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm 2021-2021.

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian thu học phí của các hệ đào tạo như sau:

Sinh viên sử dụng thẻ ATM E-Partner do Ngân hàng Vietinbank đã cấp để nộp Học phí tiền trực tuyến tại website của Nhà trường.

Sinh viên có học phần học lại, học cải thiện, mở lớp riêng trong kỳ học như thông báo này phải đăng ký tại Phòng Đào tạo (Tầng 1, nhà A). Các khoản học lại, học cải thiện, mở lớp riêng và các khoản phải nộp khác (nếu có), sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

 Nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian quy định trên sẽ bị cấm thi và phải học lại các môn học của kỳ thông báo này.

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ