Đại học Thành Đô

Home » Thông báo: Về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

Thông báo: Về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

18/11/2022

  • Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTG ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
  • Căn cứ định hướng phát triển trường và nhu cầu phát triển ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường.
  • Căn cứ Đề án Vị trí việc làm, Trường Đại học Thành Đô có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc các đơn vị sau (có danh sách kèm theo).

Trường thông báo đến các cá nhân có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư có đủ điều kiện theo quy định nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm, hồ sơ gồm:

  1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS (theo mẫu số 15 phụ lục II, quyết định số 37/2018/QĐ-TTg);
  2. Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (bản sao có chứng thực);
  3. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (bản sao có chứng thực);
  4. Xác nhận/minh chứng quá trình công tác/giảng dạy của ứng viên (đối với trường hợp ứng viên ngoài Trường);

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 18/11/2022 đến 25/11/2022

Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính (Phòng 103 – nhà A) Trường Đại học Thành Đô, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Số điện thoại: 02433.861.764

Ghi chú: Nếu số lượng các cá nhân đăng ký lớn hơn chỉ tiêu số lượng chức danh cần bổ nhiệm thì ưu tiên các cá nhân là của Trường.

Thông báo chi tiết tại đây!

Trân trọng thông báo!

Tin tức khác

0934 078 668