Thông báo: Về việc đóng bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2019-2020

24/08/2019

Căn cứ Kế hoạch triển khai Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm học 2018–2019;

Trường đại học Thành Đô thông báo đăng ký mua BHYT sinh viên năm học 2018 – 2019 với nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Tất cả sinh viên hiện đang học tập tại Trường Đại học Thành Đô đều phải tham gia BHYT bắt buộc theo Luật định, trừ đối tượng đã mua hoặc được cấp thẻ BHYT đối tượng chính sách.

2. Mức đóng BHYT:

Stt

 

Thời gian nộp tiền

Loại thẻ

Số tiền đóng

( đồng)

Thời hạn sử dụng thẻ

1

Từ 01/08/2019 đến 20/11/2019

12 tháng

565.000

Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020

3. Hình thức thu: Sinh viên nộp tiền tại Phòng Tài chính – Kế toán (tầng 1 nhà A)

4. Bổ sung thông tin :

a) Đối với Sinh viên đăng ký mua thẻ BHYT :

Đăng nhập link https://baohiemxahoidientu.vn/msbhxhhssv  điền đầy đủ các thông tin có trong bảng dữ liệu.

b) Đối với sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng sau:

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm BHYT như : Con thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, xóa đói giảm nghèo, con công an, bộ đội, dân tộc thiểu số, nhân dân biển đảo…

- Sinh viên thuộc diện tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng như người hưu trí, thất nghiệp, nghỉ do mất sức lao động…

- Sinh viên đóng BHYT theo hộ gia đình, hoặc sinh viên làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp đã tham gia BHYT

Đăng nhập link https://forms.gle/2wpmSJNpVr5EA4sm8 và điền đầy đủ các thông tin có tại link trên. Ban cán sự lớp tổng hợp và thu lại bản photo thẻ BHYT của lớp và nộp tại phòng Tổ chức – Hành chính tầng 1 nhà A.

5. Thời gian nộp : Từ 10/08/2019 đến 20/11/2019.

Ban giám hiệu yêu cầu Cán bộ quản lý lớp, Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp thông báo tới toàn thể sinh viên thực hiện các nội dung trong thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Sinh viên thực hiện không nghiêm túc thông báo trên sẽ bị trừ điểm rèn luyện và phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

                                               

                                                                     

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ