Đại học Thành Đô

Home » Giới thiệu phòng Tài chính – Kế toán | Trường Đại học Thành Đô

Giới thiệu phòng Tài chính – Kế toán | Trường Đại học Thành Đô

11/01/2019

11/01/2019

Phòng kế toán được thành lập ngày 01/6/2009 theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHTĐ trên cơ sở tách ra từ Phòng TC-HC-KT. Phòng kế toán được đổi tên thành Phòng Tài chính – Kế toán theo Quyết định số 280/QĐ-ĐHTĐ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

 Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng, nhiệm vụ như sau:

(Hướng dẫn Tân sinh viên hoàn thiện thủ tục nhập học)

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường làm các thủ tục thanh toán và làm thanh toán cho các tổ chức cá nhân theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ Nhà trường đã ban hành và theo đúng quy định của của Pháp luật.

Theo dõi, cân đối và ghi nhận các khoản chi, chi phí của Nhà trường

–  Xây dựng các kế hoạch, lập các báo cáo hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Nhà trường và theo quy định của Pháp luật.

– Tham gia, kết hợp cùng các đơn vị khác nghiệm thu các tài sản, thiết bị, vật tư đầu tư phục vụ cho hoạt động của Nhà trường.

– Tham gia, kết hợp cùng các đơn vị khác thực hiện kiểm kê tài sản trang thiết bị của Nhà trường.

– Đóng góp với Ban lãnh đạo Nhà trường về xây dựng các chính sách chế độ phục vụ cho hoạt động của Nhà trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà trường phân công.

– Lập Thông báo các khoản thu từ sinh viên theo hệ/đợt/ năm trên cơ sở kế hoạch đào tạo của Nhà trường và gửi Thông báo sang Phòng CTSV và bộ phận quản trị mạng để thông báo kịp thời đến SV;

– Cập nhật trên phần mềm các Quyết định đặc biêt liên quan đến học phí của sinh viên trên hệ thống phần mềm (bù trừ, miễn giảm, bảo lưu,…);

–  Kết hợp với Phòng CTSV làm đôn đốc sinh viên nộp tiền đúng hạn và lên danh sách sinh viên chưa nộp học phí khi hết hạn;

– Nhận tiền từ thủ quỹ và chi trả trực tiếp cho các đối tượng theo các chứng từ chi đã duyệt.

– Hàng tháng lập báo cáo sử dụng hóa đơn tài chính toàn trường gửi cơ quan thuế theo đúng thời gian quy định;

– Gửi báo cáo thuế TNDN, thuế GTGT, thuế tài nguyên phải nộp (nếu có phát sinh) đến cơ quan thuế.

– Lập thông báo các khoản thu và gửi đến từng đơn vị trước 5 ngày (tính từ ngày thông báo đến ngày đến hạn thu);

– Thực hiện các công việc khác mà Hiệu trường giao cho.

Tin tức khác

0934 078 668