Đại học Thành Đô

Home » Giới thiệu Phòng Tổ chức – Hành chính |Trường Đại học Thành Đô

Giới thiệu Phòng Tổ chức – Hành chính |Trường Đại học Thành Đô

03/01/2019

03/01/2019

Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Đại học Thành Đô là đơn vị hành chính trong hệ thống các phòng ban hiện có của nhà Trường. Phòng được thành lập cùng với sự ra đời của Trường ngày 30 tháng 11 năm 2004. Ban đầu Phòng có tên là Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán. Một trong những thành tựu nổi bật của Phòng Tổ chức – Hành chính là đã đóng góp tích cực vào công tác phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong trường. Các giá trị cốt lõi của Phòng là: Chính trực  Tận tụy  Cẩn trọng  Hợp tác  Cải tiến  Hiệu quả – Chủ động  Chuyên nghiệp  Hiện đại”.

(Cán bộ, Nhân viên phòng TC-HC |Trường Đại học Thành Đô)

1, Chức năng.

Phòng TC-HC: là phòng chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, hành chính tổng hợp, văn thư – lưu trữ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, theo dõi công tác bảo vệ và thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại của nhà trường. 

2, Nhiệm vụ.

2.1. Công tác tổ chức, nhân sự:

– Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ;

– Quy hoạch đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu và nhân viên phục vụ theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn;

– Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn; 

– Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị;

 – Đề xuất và trình Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT phê duyệt quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, nghỉ không lương, thôi việc, hưu trí… đơi với cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường theo phân cấp;

– Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường;

– Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch khoa học đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu của Trường;

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Trường;

– Quản lý, cập nhật, bổ sung sổ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trường;

– Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội đồng tuyển sinh, Hội động tuyển dụng, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật…

– Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên cơ hữu như: nâng lương, điều chỉnh lương, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước và của Nhà trường;

– Tổng hợp chấm công, xếp loại thi đua cuối tháng, thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động đúng kỳ hạn;

– Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất;

– Thực hiện công tác chính trị tư tưởng, làm đầu mối trong việc nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chế độ chính sách của Trường đến cán bộ, giảng viên trong Trường;

– Tổng hợp, đề xuất và lên kế hoạch việc tuyển dụng cán bộ, giảng viên; công tác khen thưởng và kỷ luật;

– Theo dõi và giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên;

– Phối hợp với thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến chính sách, quyền lợi của đội ngũ cán bộ, giảng viên. 

2.2. Công tác hành chính, tổng hợp:

– Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của nhà trường theo từng giai đoạn: tháng, quý, học kỳ và năm học; xây dựng lịch công tác cho Ban lãnh đạo Nhà trường;

– Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, bảo mật công văn giấy tờ theo quy định, quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ;

– Quản lý các hội trường, phòng họp; công tác lễ tân, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng trong hội trường, phòng hội họp thuộc phòng quản lý;

– Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo nhà trường (Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) ký ban hành;

– Cấp Giấy giới thiệu, Giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng ủy nhiệm;

– Ký, đóng dấu các giấy tờ của sinh viên trong phạm vi được Hiệu trưởng ủy quyền;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gặp tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trường; đối thoại với cán bộ, giảng viên và sinh viên theo định kỳ.

– Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường.

– Chăm lo điều kiện làm việc và phục vụ các đồng chí lãnh đạo nhà trường;

– Quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, công tác an toàn lao động;

– Duy trì trật tự trị an trong khu vực Trường. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, phòng chống mất mát tài sản.

– Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của nhà trường.

– Tổng hợp, quản lý, cấp phát các trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ đào tạo. 

2.3. Công tác thi đua, khen thưởng:

Phối hợp với Công đoàn Trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.

– Tổ chức các hội nghị lao động sáng tạo, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

– Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

– Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Tập thể xuất sắc, tập thể tiên tiến, lao động xuất sắc, lao động tiên tiến…

2.4. Công tác bảo vệ:

– Quản lý và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

– Tổ chức thực hiện công tác trực bảo vệ trường 24/24 giờ;

– Kiểm tra phòng, tắt đèn, quạt và khóa cửa tất cả các phòng học lý thuyết, thực hành sau mỗi buổi học;

– Đóng và tắt đèn bảo vệ và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trong phạm vi trường vào chiều tối và rạng sáng

– Quản lý, hướng dẫn khách đến trường quan hệ công tác;

– Kiểm tra, ghi sổ nhật ký trực hàng ngày;

Phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2.5. Công tác y tế:

– Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn Trường;

– Lên kế hoạch khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên theo định kỳ hàng năm.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Tầng 1 – Nhà A – Đại học Thành Đô.

Điện thoại: 02433.861.763 máy lẻ 103 và 205

Hotline: 0934.078.668

Fanpage: https://www.facebook.com/PhongToChucHanhChinh/

Tin tức khác

0934 078 668