Đại học Thành Đô

Home » THÔNG BÁO THỜI HẠN THU HỌC PHÍ ĐỢT 2 NĂM HỌC 2024

THÔNG BÁO THỜI HẠN THU HỌC PHÍ ĐỢT 2 NĂM HỌC 2024

12/04/2024

Trường Đại học Thành Đô thông báo thời gian thu học phí của các hệ đào tạo như sau:

STT Nội dung Khóa Học kỳ Thời gian thu
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1   Đại học chính quy – Khóa 13 13 7 22/04/2024 18/05/2024
2 Đại học chính quy – Khóa 14 14 5 22/04/2024 18/05/2024
3 Đại học chính quy – Khóa 15 15 3 22/04/2024 18/05/2024
4 D12A – Khóa 14 14 5 22/04/2024 18/05/2024
5 D16A; D16B; D16C; D16D – Khóa 14 14 5 15/07/2024 10/08/2024
6 D16A; D16B; D16C; D16D; D16E  Khóa 15 15 4 05/08/2024 31/08/2024
7 D16A; D16B; D16C; D16D; D16E                 Khóa 20 20 2 15/07/2024 10/08/2024
8 Lớp 16AK19 19 5 22/04/2024 18/05/2024
Lớp 16AK20 20 3 22/04/2024 18/05/2024
      10        D209 – Khóa 15 15 2 15/07/2024 10/08/2024
      11        D209 – Khóa 20 20 2 13/05/2024 08/06/2024
      12        NCS – Khóa 19 19 2 13/05/2024 08/06/2024

Sinh viên nộp tiền Học phí trực tuyến tại website của Nhà trường.

Sinh viên có học phần học lại, học cải thiện, mở lớp riêng trong kỳ học như thông báo này phải đăng ký tại Phòng Đào tạo (Tầng 1, nhà A). Các khoản học lại, học cải thiện, mở lớp riêng và các khoản phải nộp khác (nếu có), sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

 Nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian quy định trên sẽ bị cấm thi và phải học lại các môn học của kỳ thông báo này.

Tin tức khác

0934 078 668