A micro-suspension electrostatic actuator for improving the performance of scanning probe nanolithography - ISBN: 978-604-95-0010-7

05/05/2019

Tên bài báo: A micro-suspension electrostatic actuator for improving the performance of scanning probe nanolithography

Tên tác giả: Chu Mạnh Hoàng - Đặng Văn Hiếu (nghiên cứu sinh)

Số xuất bản: ISBN: 978-604-95-0010-7

Chi tiết xem tại đây!

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ