Application of F-Score in Predicting Fraud, Errors: Experimental Research in Vietnam - ISSN 2162 3082

05/05/2019

Tên bài báo: Application of F-Score in Predicting Fraud, Errors: Experimental Research in Vietnam

Tên tác giả: Đặng Thái Bình

Số xuất bản: ISSN 2162 3082 

Chi tiết xem tại đây!

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ