Assessing the impact of the credit guarantee fund for SMEs in the field of agriculture-The case of Hungary

05/05/2019

Tên tác phẩm: Assessing the impact of the credit guarantee fund for SMEs in the field of agriculture-The case of Hungary

Số xuất bản: ISBN: 978-963-306-501-3

Tên tác giả: Đặng Thái Bình

(Chi tiết xem tại đây)

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ