Ngành Tiếng Nhật

07/07/2018

Nhật Bản một trong những Quốc gia có mức đầu tư cao nhất vào Việt Nam. Tính đến hết năm 2018, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư 5.539 dự án tại Việt Nam.

Chi tiết

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ