Dược học

20/04/2018

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành học: Dược học

Mã ngành: 7720201                        

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 5 năm               

Danh hiệu: Dược sĩ đại học

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững để thực hiện tốt nghiệm vụ theo chuyên ngành, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn,góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc,bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

- Được trang bị các kiến thức cần thiết về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở phục vụ cho chuyên môn dược;

- Biết và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chuyên ngành;

- Có kiến thức căn bản về ngành dược nói chung và kiến thức vững vàng liên quan đến định hướng chuyên ngành: Quản lý và cung ứng thuốc hoặc sản xuất và  phát triển thuốc.

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng:

+  Kỹ năng chuyên môn

* Định hướng chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc

- Có đủ kỹ năng nghề nghiệp để triển khai được các hoạt động nghiệp vụ dược liên quan đến quản lý, tồn trữ và cung ứng thuốc tại các khoa Dược bệnh viện, công ty dược phẩm, kho thuốc và nhà thuốc;

- Triển khai đúng các hướng dẫn về Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) và các quy định, pháp luật về dược trong lĩnh vực quản lý và cung ứng thuốc;

- Phối hợp được với các đồng nghiệp để tổ chức, triển khai những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn dược;

- Sử dụng được các công cụ cần thiết để cập nhật các kiến thức về Y dược học, tham khảo được các tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh;

- Có khả năng nghiên cứu khoa học.

* Định hướng chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc

- Có đủ kỹ năng nghề nghiệp để đảm nhiệm được trong phạm vi chuyên môn các vị trí được phân công tại nhà máy sản xuất thuốc;

- Triển khai đúng các hướng dẫn về Thực hành sản xuất thuốc (GMT); Thực hành bảo quản tốt thuốc (GSP); Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP);

- Áp dụng và kiểm tra được các biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc trong suốt quá trình sản xuất thuốc và các quy định, pháp luật về dược trong lĩnh vực sản xuất;

- Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn dược;

- Sử dụng được các công cụ cần thiết để cập nhật các kiến thức về Y dược học, tham khảo được các tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh;

- Có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học.

- Kỹ năng mềm:  Có khả năng làm việc nhóm; Có khả năng tìm kiếm và thu thập tài liệu trong lĩnh vực dược (thư viện, tạp chí, Internet...); Sử dụng được ngoại ngữ để giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh; Sử dụng được các phầm mềm soạn thảo văn bản; Có khả năng thuyết trình với ngôn ngữ, phong cách và thời lượng phù hợp.

Về thái độ

- Có thái độ tự giác, tích cực, chủ động dẫn dắt về chuyên môn, nhiệm vụ đã được đào tạo;

- Có khả năng  tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Có khả năng đưa ra kết luận về chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo:

Về kiến thức:

- Được trang bị các kiến thức cần thiết về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở phục vụ cho chuyên môn dược;

- Biết và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chuyên ngành;

- Có kiến thức căn bản về ngành dược nói chung và kiến thức vững vàng liên quan đến định hướng chuyên ngành: Quản lý và cung ứng thuốc hoặc sản xuất và  phát triển thuốc.

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng:

+  Kỹ năng chuyên môn

* Định hướng chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc

- Có đủ kỹ năng nghề nghiệp để triển khai được các hoạt động nghiệp vụ dược liên quan đến quản lý, tồn trữ và cung ứng thuốc tại các khoa Dược bệnh viện, công ty dược phẩm, kho thuốc và nhà thuốc;

- Triển khai đúng các hướng dẫn về Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) và các quy định, pháp luật về dược trong lĩnh vực quản lý và cung ứng thuốc;

- Phối hợp được với các đồng nghiệp để tổ chức, triển khai những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn dược;

- Sử dụng được các công cụ cần thiết để cập nhật các kiến thức về Y dược học, tham khảo được các tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh;

- Có khả năng nghiên cứu khoa học.

* Định hướng chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc

- Có đủ kỹ năng nghề nghiệp để đảm nhiệm được trong phạm vi chuyên môn các vị trí được phân công tại nhà máy sản xuất thuốc;

- Triển khai đúng các hướng dẫn về Thực hành sản xuất thuốc (GMT); Thực hành bảo quản tốt thuốc (GSP); Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP);

- Áp dụng và kiểm tra được các biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc trong suốt quá trình sản xuất thuốc và các quy định, pháp luật về dược trong lĩnh vực sản xuất;

- Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn dược;

- Sử dụng được các công cụ cần thiết để cập nhật các kiến thức về Y dược học, tham khảo được các tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh;

- Có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học.

- Kỹ năng mềm

- Có khả năng làm việc nhóm;

- Có khả năng tìm kiếm và thu thập tài liệu trong lĩnh vực dược (thư viện, tạp chí, Internet...);

- Sử dụng được ngoại ngữ để giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh;

- Sử dụng được các phầm mềm soạn thảo văn bản;

- Có khả năng thuyết trình với ngôn ngữ, phong cách và thời lượng phù hợp.

Mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nhiệm vụ đã được đào tạo;

- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

- có khả năng  tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Có khả năng đưa ra kết luận về chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô vừa và nhỏ.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Dược sĩ đại học sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công việc sau:

- Các viện, Trung tâm nghiên cứu, trường Đại học

+ Nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu Viện dược liệu, Viện kiểm nghiệm.....

+ Giảng viên hoặc nghiên cứu viên tại các trường Đại học có chuyên ngành Dược học trong nước.

- Trong bệnh viện trên cả nước: Dược sĩ lâm sàng.

- Các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong và ngoài nước: Nhân viên nghiên cứu, kiểm nghiệm và làm bào chế thuốc.

4. Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng,...

I. NGÀNH DƯỢC HỌC LÀ GÌ?

Mã Ngành: 7720201 - Hệ Đại Học   
                     6720401 - Hệ Cao Đẳng
Tổ hợp xét tuyển: A00, A11, B00, D07

Dược học là môn khoa học nghiên cứu về thuốc trên 2 lĩnh vực chính gồm quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; cách vận dụng thuốc trong điều trị bệnh. Dược học được phân thành nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, sản xuất, lưu thông phân phối, đảm bảo chất lượng, quản lý dược, hướng dẫn sử dụng thuốc cho mọi người. Đây là ngành học dựa trên nhiều ngành khoa học khác nhau, nhưng chủ yếu và cơ bản nhất là hóa học và sinh học.

Người hành nghề trong ngành Dược được gọi là Dược sĩ. Ngành Dược có liên hệ trực tiếp và mật thiết nhất đối với ngành Y (cụm từ Y-Dược thường được đi liền với nhau). Ngành Dược có liên hệ mật thiết đến ngành hóa học và có trách nhiệm đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả của các loại thuốc dược phẩm.

Sinh viên lớp Đại học Dược1 - K5, khoa Y - Dược, Trường Đại học Thành Đô

II. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Dược học Đại học Thành Đô có thể đảm nhiệm các vị trí như:
Dược sỹ trong các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm
Dược sỹ tham gia vào quy trình sản xuất, phân phối và quản lý thuốc tại các công ty, xí nghiệp dược phẩm hoặc nhà thuốc tư nhân của riêng mình
Chuyên viên kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm tại các trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, công ty dược phẩm, công ty mỹ phẩm và thực phẩm chức năng
Giảng dạy, nghiên cứu trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn hóa dược

III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
>> Đào tạo sinh viên có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đầy đủ về dược học như chuyển hóa thuốc trong cơ thể, những phản ứng bất lợi của thuốc, tương tác qua lại giữa các loại thuốc, công thức phối hợp thuốc để tạo hiệu quả chữa bệnh tối ưu và an toàn nhất cho người dùng,...
>> Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực của ngành dược như tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; kiến thức chuyên môn trong sản xuất và phân phối, dược phẩm, thực phẩm chức năng, kiểm nghiệm, quản lý nhà nước về ngành dược.

IV. CÁC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

- Chương trình đào tạo cốt lõi: HỌC TRẢI NGHIỆM theo định hướng: Học – Hành – Nghề - Nghiệp nhằm phát triển ba nền tảng chính cho người học: thái độ, kiến thức và kỹ năng.

- Phương pháp đào tạo: Phát triển năng lực tự chủ của người học (learner autonomy) bằng phương pháp “Học tập qua các Dự án” (Project-Work development), ứng dụng mô hình Học kết hợp (blended learning).

- Đào tạo theo yêu cầu công việc (work-intergrated learning): sự tham gia của các chuyên gia trong các khâu của quá trình đào tạo: thẩm định chương trình, thiết kế và triển khai môn học, định hướng nghề nghiệp; hướng dẫn dự án; tham gia giảng dạy; Chương trình thực tập doanh nghiệp (OJT) mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn.


Sinh viên ngành Dược học ĐH Thành Đô học tập tại vườn Dược nằm trong khuôn viên nhà trường

V. HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN TDD

Song song với việc học lý thuyết, nhà trường luôn tạo điều kiện để các sinh viên phát triển kỹ năng học tập thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học bổ ích, các câu lạc bộ học tập. Các hoạt động vui chơi giải trí cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các sinh viên với các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ga la, lễ hội, các hoạt động thiện nguyện do nhà trường tổ chức.
Các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học chính là thành công và lời khẳng định kiến thức của các Thầy/Cô giảng viên truyền đạt được sinh viên đã biết vận dụng và sử dụng một cách nhuần nhuyễn trong thực tế.
Các hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp sinh viên có cái nhìn đúng đắn hơn về mục tiêu nghề nghiệp của mình, tạo được sự chủ động trong công việc và trong nhiều tình huống khác nhau, tích luỹ những kiến thức cần thiết


Hoạt động thể thao, văn nghệ luôn được ĐH Thành Đô chú trọng cùng với học tập

VI. HỌC PHÍ - HỌC BỔNG
HỌC PHÍ
Học phí toàn khóa = Mức học phí/tín chỉ x Tổng số tín chỉ mỗi ngành đào tạo
Học phí ngành Dược học: hệ ĐH 580.000 VNĐ/ tín chỉ; hệ CĐ 370.000 VNĐ/tín chỉ
Tổng số tín chỉ của Ngành Dược học là: 169 tín chỉ (Đại học), 125 tín chỉ (Cao Đẳng)

HỌC BỔNG:
Học bổng toàn phần: Trị giá: 100% học phí toàn khóa học
Học bổng bán phần: Trị giá 50% học phí toàn khóa học.
Học bổng công nghệ: Trị giá mỗi suất là một máy tính bảng Samsung.
Học bổng hỗ trợ học tập: Trị giá 20% học phí toàn khóa học


Sinh viên ngành Dược học, Trường Đại học Thành Đô trong giờ thực hành

VII. CAM KẾT VIỆC LÀM
Sau Sinh viên trong quá trình học được nhà trường giới thiệu việc làm; đảm bảo sau khi tốt nghiệp 100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra được nhà trường giải quyết việc làm trong quá trình học trong và ngoài nước với mức thu nhập từ 5.000.000đ - 15.000.000đ. 

VIII. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh ngành Dược học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo các phương thức:
- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Hồ sơ xét tuyển:
- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (công chứng);
- 01 bản sao Học bạ THPT (công chứng);
- 01 bản sao Chứng minh thư nhân dân, 01 bản sao Giấy khai sinh; 02 ảnh 3*4.

Lưu ý
Những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Đăng ký xét tuyển online để nhận hướng dẫn cụ thể cách thức và tư vấn ngành nghề
Đăng ký xét tuyển online tại đây: 
Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT: nộp đầy đủ Hồ sơ để được xét và công nhận trúng tuyển theo quy định.
Mọi thắc mắc về các vấn đề liên quan, mời bạn đặt câu hỏi để được tư vấn: 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Trường Đại học Thành Đô
Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 02433. 861. 601/ 094.191.3658
Facebook: Đại học Thành Đô       

                                   

Ngành Công nghệ thông tin xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô là gì? Ra trường làm gì?

Ngành CNKT Ô tô xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Ngành CNKT Điện, Điện tử là gi? Ra trường làm gì?

Ngành Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ