Ngành Kế toán

20/04/2018

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành học: Kế toán

Mã ngành: 7340301                        

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm               

Danh hiệu: Cử nhân

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

   Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán; nắm vững kiến thức kinh tế, kế toán thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý kế toán, các quy định của Luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; các kiến thức về kế toán của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và kiến thức kế toán chuyên sâu của các doanh nghiệp đặc thù (doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp thương mại dịch vụ, ...), các đơn vị hành chính sự nghiệp; các kiến thức về tổ chức công tác kế toán, kiểm soát nội bộ; các kiến thức về sử dụng phần mềm kế toán của các phần mềm kế toán thông dụng được nghiên cứu; các kiến thức cơ bản về kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính… để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành kế toán trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ và khoa học kinh tế để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực kế toán; có năng lực dẫn dắt chuyên môn kế toán; Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến lĩnh vực kế toán; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;

- Kỹ năng mềm: Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; Kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; Sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực kế toán, phần mềm lập kế hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet; Sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán; Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền thông...

Về thái độ

- Có thái độ tích cực và sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và các vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Về kiến thức

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán; nắm vững kiến thức kinh tế, kế toán thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý kế toán, các quy định của Luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; các kiến thức về kế toán của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và kiến thức kế toán chuyên sâu của các doanh nghiệp đặc thù (doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp thương mại dịch vụ, ...), các đơn vị hành chính sự nghiệp; các kiến thức về tổ chức công tác kế toán, kiểm soát nội bộ; các kiến thức về sử dụng phần mềm kế toán của các phần mềm kế toán thông dụng được nghiên cứu; các kiến thức cơ bản về kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính… để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành kế toán trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ và khoa học kinh tế để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực kế toán; có năng lực dẫn dắt chuyên môn kế toán; Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến lĩnh vực kế toán; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;

- Kỹ năng mềm: Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; Kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; Sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực kế toán, phần mềm lập kế hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet; Sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán; Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình ...

Mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ngành kế toán.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân ngành kế toán sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công việc sau:

+ Làm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành trong phòng kế toán của tất cả các loại hình đơn vị (doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, tổ chức xã hội....);

+ Nhân viên cho các Công ty dịch vụ kế toán, tài chính, thuế, kiểm toán; Trợ lý kiểm toán trong các Công ty kiểm toán;

+ Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ ở các đơn vị;

+ Làm việc ở các tổ chức thanh tra, kiểm tra, cảnh sát kinh tế thuộc các tổ chức của Đảng và Chính phủ.

+ Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, phân tích, kiểm toán cho các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh;

+ Làm nhân viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị;

+ Làm nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán của Nhà nước

4. Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Có khả năng học tiếp các bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ.

- Có khả năng tham gia các chương trình Học giả của các quỹ nước ngoài

I. NGÀNH KẾ TOÁN LÀ GÌ?

Mã Ngành: 7340301    
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D90, D07

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân...Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Chúng ta có thể xác định được đối tượng của Kế toán chính là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh, được thể hiện ở hai mặt là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của đơn vị.

II. SỨC HÚT CỦA NGÀNH

Dự báo của trang tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam - VietnamWorks cho thấy trong Top 10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất năm 2019 có sự góp mặt của ngành Kế toán. Ngành kế toán đang là một ngành rất có sức hút hiện nay với lượt đăng ký tuyển sinh tăng lên mỗi năm. Với cơ hội làm việc tốt, công việc văn phòng ổn định và môi trường làm việc chuyên nghiệp và thu nhập tốt, sinh viên kế toán sẽ có tương lai xán lạn

Hàng ngàn doanh nghiệp mới được thành lập với mức tuyển dụng trung bình từ 3-5 nhân viên kế toán ở nhiều loại hình doanh nghiệp như: Một thành viên, cổ phần, liên doanh, trách nhiệm hữu hạn,... trong những năm gần đây đã chứng minh cho sự hấp dẫn trở lại của ngành Kế toán. Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 cùng sự phát triển mạnh mẽ của Internet với các thiết bị di động đã giúp cho hoạt động kế toán không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, tạo ra nhiều cơ hội việc làm toàn cầu xoay quanh các hệ thống thông tin tài chính và kế toán.


III. MÔN HỌC TIÊU BIỂU

Mỗi môn học, mỗi nhóm kiến thức đều được sắp xếp hợp lý và theo trình tự khoa học, có gắn kết với nhau. Điều này sẽ giúp bạn sau khi học thấy được sự liên kết giữa các học phần với nhau, giữa các kiến thức với nhau, từ đó am hiểu được kiến thức, kỹ năng đòi hỏi của ngành, nhóm kiến thức tiêu biểu ngành kế toán gồm:

>> Kiến thức cơ sở khối ngành: bao gồm các học phần kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

>> Kiến thức cơ sở ngành: Nguyên lý kế toán, Thuế, Kinh tế lượng, Luật kế toán,…

>> Kiến thức ngành: bao gồm các học phần Kế toán tài chính, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán, tài chính công, kế toán máy…

>> Kiến thức chuyên ngành: bao gồm các môn Kế toán quốc tế, Kiểm toán, Kiểm toán nâng cao, kiểm soát nội bộ, Kế toán hành chính sự nghiệp, Lập báo cáo tài chính quốc tế,…

Ngoài ra còn có phân nhóm kiến thức bổ trợ gồm các môn như Phần mềm kế toán, tài chính tiền tệ, tài chính công ty đa quốc gia,… và phân nhóm Thực tập tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp.

IV. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại trường, sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán của Đại học Thành Đô có thể đảm nhận tốt công việc tại các bộ phận Kế toán chức năng trong doanh nghiệp như:

>> Kế toán Quản trị; Kế hoạch Tài chính Doanh nghiệp; Phân tích và Đầu tư Tài chính; Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp; Kiểm toán Quốc tế; Quản lý; Thống kê,…

>> Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính - CFO, Quản lý tài chính ở các tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

>> Kế toán Tổng hợp; Kế hoạch Tài chính; Thống kê; Thuế; Ngân sách,…ở các xã, phường, thị trấn; hoặc làm cán bộ trong các trường học chuyên nghiệp, trong những cơ quan Nhà nước ở các cấp, các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị tư vấn, dịch vụ liên quan.

>> Nghiên cứu viên, Giảng viên, Thanh tra kinh tế…


Sinh viên Đại học Thành Đô chủ động nghiên cứu về các đề tài Khởi sự kinh doanh

V. LÝ DO NÊN LỰA CHỌN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TDD

Mục tiêu đào tạo:

>> Đào tạo cử nhân có kiến thức cơ bản về kế toán doanh nghiệp, có kiến thức chuyên sâu, khả năng ứng dụng một cách sáng tạo về công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Nắm được kiến thức bổ trợ pháp luật về kinh tế, kế toán và kiểm toán.

>> Có trình độ, kỹ năng thực hiện công việc kế toán ở các đơn vị cụ thể theo các văn bản pháp quy của Nhà nước.

>> Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp kế toán, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc.

Chương trình đào tạo cốt lõi:

HỌC TRẢI NGHIỆM theo định hướng: Học – Hành – Nghề - Nghiệp nhằm phát triển ba nền tảng chính cho người học: thái độ, kiến thức và kỹ năng.

Phương pháp đào tạo: Phát triển năng lực tự chủ của người học (learner autonomy) bằng phương pháp “Học tập qua các Dự án” (Project-Work Development), ứng dụng mô hình Học kết hợp (blended learning).

Đào tạo theo yêu cầu công việc (work-intergrated learning): sự tham gia của các chuyên gia đang làm việc trong ngành Du lịch, Khách sạn trong các khâu của quá trình đào tạo: thẩm định chương trình, thiết kế và triển khai môn học, định hướng nghề nghiệp; hướng dẫn dự án; tham gia giảng dạy; Chương trình thực tập doanh nghiệp (OJT) mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn. 

Học trải nghiệm:

Với mong muốn hỗ trợ tối đa người học trong việc nâng cao kỹ năng thực hành, sớm định hình được những yêu cầu về các vị trí, chức năng công việc trong doanh nghiệp, các giảng viên của ĐH Thành Đô luôn khuyến khích sinh viên chủ động tham dự các hoạt động Ngày hội Việc làm của trường hay các Ngày hội Tuyển dụng của các doanh nghiệp. Mỗi giảng viên ở ĐH Thành Đô còn là một "đầu cầu" kết nối những cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên tại các doanh nghiệp như: Agribank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank,...

Bên cạnh đó, ĐH Thành Đô có nhiều năm kinh nghiệm hợp tác với nhiều đơn vị như: Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA), MISA Group,… để triển khai các hoạt động hội thảo, hội nghị khoa học, các talk show giao lưu với các chuyên gia, CPA, CFO, và đặc biệt là các khóa đào tạo cho sinh viên Kế toán. Từ môi trường này, sinh viên ngành Kế toán có cơ hội được rèn luyện các năng lực chuyên sâu về Kế toán, các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm,... giúp sinh viên nắm chắc kiến thức để tự tin làm việc trong môi trường thực tế.

Sinh viên khối ngành Kế toán Đại học Thành Đô thực tập tại ngân hàng VietinBank

Cam kết việc làm

Sinh viên trong quá trình học được nhà trường giới thiệu việc làm; đảm bảo sau khi tốt nghiệp 100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra được nhà trường giải quyết việc làm trong quá trình học trong và ngoài nước với mức thu nhập từ 5.000.000đ – 10.000.000đ/ tháng.

VII. HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN TDD

Song song với việc học lý thuyết, nhà trường luôn tạo điều kiện để các sinh viên phát triển kỹ năng học tập thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học bổ ích, các câu lạc bộ học tập. Các hoạt động vui chơi giải trí cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các sinh viên với các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ga la, lễ hội, các hoạt động thiện nguyện do nhà trường tổ chức.

Các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học chính là thành công và lời khẳng định kiến thức của các Thầy/Cô giảng viên truyền đạt được sinh viên đã biết vận dụng và sử dụng một cách nhuần nhuyễn trong thực tế.

Các hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp sinh viên có cái nhìn đúng đắn hơn về mục tiêu nghề nghiệp của mình, tạo được sự chủ động trong công việc và trong nhiều tình huống khác nhau, tích luỹ những kiến thức cần thiết:


Tọa đàm: Làm thuê hay khởi nghiệp được tổ chức tại Đại học Thành Đô năm 2019 - Shark Phạm Thành Hưng

Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Sinh viên Đại học Thành Đô với sinh viên các trường Đại học Quốc tế là sự khẳng định BGH Đại học Thành Đô, luôn muốn sinh viên phát triển toàn diện, học được cách hòa hợp với nền văn hóa các nước trên thế giới. Qua đó, giúp sinh viên được trải nghiệm nền văn hóa mới, trau dồi ngoại ngữ, gặp gỡ bạn bè trên khắp thế giới và hơn cả vẫn là phát triển và hoàn thiện bản thân.


Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại Đại học Thành Đô

VIII. HỌC PHÍ – HỌC BỔNG

HỌC PHÍ
Học phí toàn khóa = Mức học phí/tín chỉ x Tổng số tín chỉ mỗi ngành đào tạo
Học phí ngành Kế toán : 420.000 (VNĐ/tín chỉ)
Tổng số tín chỉ ngành Kế toán: 149 (tín chỉ)

HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN

Học bổng toàn phần: Trị giá: 100% học phí toàn khóa học

Học bổng bán phần: Trị giá 50% học phí toàn khóa học.

Học bổng công nghệ: Trị giá mỗi suất là một máy tính bảng Samsung.

Học bổng hỗ trợ học tập: Trị giá 20% học phí toàn khóa học
Thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

IX. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh ngành Kế toán theo 02 phương thức:
>> Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

>> Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Lưu ý:
Những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Đăng ký xét tuyển online để nhận hướng dẫn cụ thể cách thức và tư vấn ngành nghề
Đăng ký xét tuyển online tại đây:
Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT: nộp đầy đủ Hồ sơ để được xét và công nhận trúng tuyển theo quy định.
Mọi thắc mắc về các vấn đề liên quan, mời bạn đặt câu hỏi để được tư vấn:

Hồ sơ xét tuyển:
- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (công chứng);
- 01 bản sao Học bạ THPT (công chứng);
- 01 bản sao Chứng minh thư nhân dân, 01 bản sao Giấy khai sinh; 02 ảnh 3*4.

Thôn tin liên hệ:
Địa chỉ: Khoa Kinh tế -Trường Đại học Thành Đô, Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.
Hotline0963 81 28 10 / 0983 113 969
FacebookKhoa Kinh Tế - Trường Đại học Thành Đô

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ