Đại học Thành Đô

Home » Quyết định về việc thu học phí năm 2022

Quyết định về việc thu học phí năm 2022

04/03/2022

04/03/2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
Số:       /QĐ- ĐHTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     Hà Nội, ngày    tháng    năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu học phí năm 2022
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Căn cứ Quyết định số: 679/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thành Đô;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2022;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí năm 2022 đối với học viên, sinh viên các khóa (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục, Phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng các khoa/viện và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thông báo, đôn đốc để học viên, sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí theo kế hoạch của Nhà trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022. Các đơn vị và học viên, sinh viên Trường Đại học Thành Đô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                        

– Như Điều 3;

– Các đơn vị;

-Lưu TC-HC.                                                                              

                                                           

                                          

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Thị Thanh Thảo

Tin tức khác

0934 078 668