Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 03 năm học 2013-2014

28/05/2019

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng lao động đợt 03 năm học 2013-2014

Thực hiện kế hoạch tổ chức và thông báo tuyển dụng lao động đợt 3 năm học 2013-2014 của trường Đại học Thành Đô.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng tuyển dụng năm học 2013-2014;

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 02 năm học 2013-2014 Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng của các ứng viên, cụ thể như sau:

  • Danh sách ứng viên trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)
  • Danh sách ứng viên không trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo)

Trường Đại học Thành Đô đề nghị các ứng viên trúng tuyển nêu trên có mặt tại phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1 nhà C) vào lúc 9h00’ngày 29/07/2014 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trước khi làm việc chính thức.

Trân trọng thông báo./.

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo kết quả tuyển dụng lao động ngày 01/07/2014)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Minh Phương

Nữ

16/10/1988

Khoa CNKT Điện - TĐH

Trúng tuyển

 

2

Nguyễn Thị Bích

Nữ

28/02/1984

Khoa Du lịch

Trúng tuyển

 

3

Phí Thị Bình

Nữ

22/04/1985

Khoa Du lịch

Trúng tuyển

 

4

Nguyễn Thị Liên

Nữ

15/07/1990

Khoa CNKT Môi trường

Trúng tuyển

 

5

Trần Đức Tiến

Nam

25/09/1988

Khoa KHCB

Trúng tuyển

 

6

Đào Duy Kiên

Nam

05/10/1989

Khoa QT& TTTV

Trúng tuyển

 

 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo kết quả tuyển dụng lao động ngày 01/07/2014)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Đào Nguyên Long

Nam

02/06/1988

Khoa CNKT Điện - TĐH

Không trúng tuyển

 

2

Dương Tùng Lâm

Nam

31/03/1989

Khoa CNKT Điện - TĐH

Không trúng tuyển

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ