Đại học Thành Đô

Home » Giới thiệu phòng Công tác Sinh viên | Trường Đại học Thành Đô

Giới thiệu phòng Công tác Sinh viên | Trường Đại học Thành Đô

04/01/2019

04/01/2019

(Tập thể CB, NV phòng Công tác Sinh viên – Trường Đại học Thành Đô)

1. Chức năng.

Tham mưu cho Hiệu trưởng và Chi ủy về công tác chính trị tư tưởng và Quản lý sinh viên trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho sinh viên thông qua các chương trình hành động cụ thể. Triển khai các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước đến sinh viên.

Tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và công tác tuyển sinh của nhà trường. Xây dựng Phòng trở thành trung tâm kết nối giữa sinh viên với gia đình, nhà trường và xã hội.

2. Nhiệm vụ.

2.1. Công tác hành chính.

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, làm thẻ sinh viên;

b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.

2.2. Công tác khen thưởng và kỷ luật.

a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế của Nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; Tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với sinh viên;

d) Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm theo quy định.

2.3. Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú.

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường.

2.4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học.

a) Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên. Phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học;

b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của sinh viên để có sự định hướng, giáo dục; phối hợp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài Trường Đại học Thành Đô.

2.5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên.

Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định.

2.6. Tư vấn học tập.

Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật…) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

2.7. Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm.

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8. Phối hợp với bộ phận Y tế tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe.

a) Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý – xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;

b) Phối hợp cùng bộ phận Y tế tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; tư vấn, tổ chức cho sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên.

2.9. Hỗ trợ tài chính.

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

2.10. Hỗ trợ đặc biệt.

Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Công tác Sinh viên, Tầng 1 – Nhà A – Đại học Thành Đô

Điện thoại: 02433.861.763 máy lẻ 101 và 208

Hotline: 0934.078.668

Fanpage: https://www.facebook.com/congtacsinhvienthanhdo/

Tin tức khác

0934 078 668