Đại học Thành Đô

Home » Giới thiệu phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học | Trường Đại học Thành Đô

Giới thiệu phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học | Trường Đại học Thành Đô

07/01/2019

07/01/2019

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý hoạt động khoa học – công nghệ

– Xây dựng, tổ chức kế hoạch nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

– Xây dựng kế hoạch xét duyệt đề tài khoa học cho các đơn vị, cá nhân trong Trường. Kiểm tra, đôn đốc tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được giao.

– Quản lý các đề tài, dự án khoa học và các hoạt động có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học.

– Phát triển các loại hình hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ của Trường. Đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động thông tin khoa học của Trường.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học.

b) Hợp tác quốc tế

– Xây dựng kế hoạch, quy định về hợp tác quốc tế;

– Xúc tiến, tìm kiếm, thiết lập các quan hệ quốc tế. Tổ chức, thực hiện công tác lễ tân khi Trường đón tiếp và làm việc với khách quốc tế.

– Ghi chép biên bản các cuộc họp giữa lãnh đạo trường với khách quốc tế. Soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế được giao trình Hiệu trưởng ký.

– Quản lý các ấn phẩm giới thiệu về Trường cho khách quốc tế. Tiếp nhận quà tặng của quốc tế và chuẩn bị quà tặng cho khách quốc tế.

– Quản lý giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, giới thiệu và cung cấp thông tin về Trường với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác nước ngoài.

– Chủ trì hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Trường;

– Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế liên quan đến các nhiệm vụ của Phòng theo quy định hiện hành; theo dõi quá trình thực hiện các quy chế và đề xuất, trình Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế quy chế.

– Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Tin tức khác

0934 078 668