Đại học Thành Đô

Home » Giới thiệu Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục | Đại học Thành Đô

Giới thiệu Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục | Đại học Thành Đô

28/06/2018

28/06/2018
<!–59
19–>

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Trung tâm KT&ĐBCLGD được thành lập theo quyết định số 22/QĐ- ĐHTĐ ngày 11/01/2011 của Chủ tịch hội đồng quản trị Trường Đại học Thành Đô. Trung tâm được thành lập để thực hiện các mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Cộng tác với Trung tâm có đội ngũ cán bộ, giảng viên các đơn vị trong toàn trường. Nhà trường hằng năm thường xuyên tổ chức tập huấn công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên. Trung tâm đã thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị và hoàn thành Báo cáo tự đánh giá, cũng lập ra được các quy trình thực hiện tổ chức các kỳ thi. Điều này giúp Trung tâm hoạt động nhịp nhàng về chuyên môn và đảm bảo được chất lượng đào tạo trong Nhà trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm KT&ĐBCLGD là tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục, tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý chuyên môn về công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trong Trường Đại học Thành Đô.

a. Công tác khảo thí.

– Dự thảo trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý và các văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn khảo thí; hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn khảo thí sau khi được ban hành;

– Xây dựng quy trình thanh tra, kiểm tra, thi kết thúc môn, thi cuối khoá, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi, sau khi thi;

– Chủ trì tổ chức và phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi;

– Tổ chức kỳ thi, kiểm tra các khâu ra đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ đề thi và điểm thi;

– Bàn giao kết quả thi cho các Phòng, Khoa liên quan;

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác soạn đề thi, chấm thi và lưu giữ kết quả thi;

– Phối hợp với các cơ quan, các tổ chức có liên quan trong công tác khảo thí;

– Nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực khảo thí.

– Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục.

b. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình, quy định và các kế hoạch cụ thể của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong Trường Đại học Thành đô;

– Xây dựng kế hoạch giám sát và quản lý chất lượng giáo dục, chương trình, tài liệu…

– Đánh giá hiện trạng đào tạo qua các khâu: Giáo viên, HS-SV, chương trình, tài liệu…

– Tổ chức đánh giá cấp trường và đánh giá chương trình đào tạo;

– Xây dựng các mẫu cho công tác tự đánh giá (phiếu khảo sát, phiếu thống kê…);

– Tổng hợp và đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác giáo viên;

– Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục với các tổ chức có liên quan trong và ngoài nước.

– Quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Huớng phát triển giai đoạn 2016-2020.

– Ứng dụng phần mềm kiểm tra – đánh giá trực tuyến;

– Tổ chức hội thảo khoa học thường xuyên nhằm giao lưu nâng cao chuyên môn;

– Thành lập hội đồng khoa học đánh giá chất lượng đề thi Tuyển sinh, Học kỳ, tốt nghiệp; 

– Chuyển 100% hình thức thi tự luận sang thi trắc nghiệm;

– Xây dựng lộ trình tự đánh giá cho các đơn vị trong toàn trường, tiến tới thực hiện đánh giá ngoài theo tiêu chí chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ:

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tầng 2 nhà C, Đại Học Thành Đô,  Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội

Điện thoại: 0433861763 – máy lẻ 309

Hotline: 0934078668

Tin tức khác

0934 078 668