Đại học Thành Đô

Home » Hợp tác quốc tế » Kế hoạch phát triển Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023

Kế hoạch phát triển Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023

22/05/2019

22/05/2019
<!–59
19–>

Xu hướng toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học công nghệ đã và đang thúc đẩy giáo dục đại học của mỗi quốc gia đổi mới không ngừng, đặc biệt là hội nhập quốc tế để cập nhật nhanh chóng những xu thế mới, tri thức mới. Vì vậy, nền giáo dục đại học mỗi quốc gia nói chung và các trường đại học nói riêng cần hội nhập quốc tế để giao lưu, học hỏi cũng như đổi mới phù hợp với xu thế chung của thế giới. Trong xu thế phát triển của giáo dục hiện đại, hợp tác quốc tế của các trường đại học diễn ra như một tất yếu khách quan và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong quá trình phát triển của các trường đại học trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Thực hiện chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2019 – 2023, tầm nhìn chiến lược đến năm 2030. Hiệu trường Trường Đại học Thành Đô ban hành kế hoạch Hợp tác Quốc tế giai đoạn 2019 – 2023 cụ thể như sau:

Chi tiết: 

Kế hoạch Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2030 (chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đô năm học 2019 – 2020 (chi tiết xem tại đây)

Xem thêm kế hoạch phát triển hợp tác Quốc tế giai đoạn 2014 – 2018 của Trường Đại học Thành Đô:

Kế hoạch Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2014 – 2018 (chi tiết xem tại đây).

Cụ thể hóa chi tiết chiến lược phát triển Giai đoạn 2014 – 2018, Trường Đại học Thành Đô xây dựng chi tiết kế hoạch phát triển Hợp tác Quốc tế theo từng năm cụ thể: 

Kế hoạch Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đô năm học 2014 – 2015 (chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đô năm học 2015 – 2016 (chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đô năm học 2016 – 2017 (chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thành Đô năm học 2017 – 2018 (chi tiết xem tại đây)

 

 

Tin tức khác

0934 078 668