Kế hoạch phát triển nhân sự của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 - 2023

22/05/2019

Căn cứ vào chiến lược phát triển Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 - 2023 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, Trường Đại học Thành Đô xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự giai đoạn 2019 – 2023.

Chi tiết: 

Kế hoạch phát triển nhân sự trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch phát triển nhân sự trường Đại học Thành Đô năm học 2019 – 2020 (Chi tiết xem tại đây)

Xem thêm kế hoạch phát triển nhân sự giai đoạn 2014-2018 của Trường Đại học Thành Đô:

Kế hoạch phát triển nhân sự trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023 (Chi tiết xem tại đây).

Ứng với mỗi năm trong giai đoạn 2014 - 2018, Trường Đại học Thành Đô xây dựng kế hoạch phát triển nhận sự của từng năm như sau:

Kế hoạch phát triển nhân sự trường Đại học Thành Đô năm học 2014 – 2015 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch phát triển nhân sự trường Đại học Thành Đô năm học 2015 – 2016 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch phát triển nhân sự trường Đại học Thành Đô năm học 2016 – 2017 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch phát triển nhân sự trường Đại học Thành Đô năm học 2017 – 2018 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch phát triển nhân sự trường Đại học Thành Đô năm học 2018 – 2019  (Chi tiết xem tại đây)

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ