Đại học Thành Đô

Home » Đảm bảo chất lượng » Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023

22/05/2019

22/05/2019
<!–59
19–>

Trong xu thế hội nhập và trước những đòi hỏi của việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc nâng cao chất lượng đào tạo càng trở nên cấp thiết.

Trường Đại học Thành Đô xác định chất lượng đào tạo là một trong những vấn đề quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Nhà trường. Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Thành Đô luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường đã và đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm liên tục nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó có công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Qua đó, Nhà trường luôn đề ra kế hoạch phát triển Đảm bảo chất lượng theo từng giai đoạn. Nhằm thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2019 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2030, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô đã ký và ban hành Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường đại học Thành Đô trong giai đoạn 2019 – 2023:

Chi tiết:

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường đại học Thành Đô trong giai đoạn 2019 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2030 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường đại học Thành Đô năm học 2019 – 2020 (Chi tiết xem tại đây)

Xem thêm:

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường đại học Thành Đô trong giai đoạn 2014 – 2018 (Chi tiết xem tại đây)

Ứng với mỗi năm trong giai đoạn 2014 – 2018, Trường Đại học Thành Đô xây dựng kế hoạch Đảm bảo chất lượng của từng năm như sau:

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường đại học Thành Đô năm học 2014 – 2015 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường đại học Thành Đô năm học 2015 – 2016 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường đại học Thành Đô năm học 2016 – 2017 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường đại học Thành Đô năm học 2017 – 2018 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường đại học Thành Đô năm học 2018 – 2019 (Chi tiết xem tại đây)

Tin tức khác

0934 078 668