Đại học Thành Đô

Home » Đảm bảo chất lượng » Kế hoạch Tài chính của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023

Kế hoạch Tài chính của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023

22/05/2019

22/05/2019
<!–59
19–>

Nhằm thực hiện việc quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các quy định của Nhà nước. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn sao cho việc quản lý thu chi tất cả các nguồn thu trong và ngoài ngân sách. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của Sinh viên;

Hướng dẫn, quản lý việc sử dụng ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thành Đô. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Trường trong công tác lập dự toán, quyết toán các nguồn kinh phí theo đúng chế độ tài chính kế toán của Nhà nước; tổng hợp và báo cáo quyết toán với cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính;

Lập dự toán và thực hiện dự toán theo chỉ tiêu kế hoạch ngân sách được duyệt. Thực hiện quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính đúng hạn kỳ quy định cũng như chấp hành các chính sách kinh tế tài chính, các chế độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu. Trường Đại học Thành Đô xây dựng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 cụ thể như sau:

Chi tiết: 

Kế hoạch tài chính Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023 (Chi tiết xem tại đây).

Kế hoạch tài chính Trường Đại học Thành Đô năm học 2019 – 2020 (Chi tiết xem tại đây)

Xem thêm:

Kế hoạch tài chính Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2014 – 2028 (Chi tiết xem tại đây).

Ứng với mỗi năm trong giai đoạn 2014 – 2018, Trường Đại học Thành Đô xây dựng kế hoạch tài chính của từng năm như sau:

Kế hoạch tài chính Trường Đại học Thành Đô năm học 2014 – 2015 (Chi tiết xem tại đây)

– Kế hoạch tài chính Trường Đại học Thành Đô năm học 2015 – 2016 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch tài chính Trường Đại học Thành Đô năm học 2016 – 2017 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch tài chính Trường Đại học Thành Đô năm học 2017 – 2018 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch tài chính Trường Đại học Thành Đô năm học 2018 – 2019 (Chi tiết xem tại đây)

 

Tin tức khác

0934 078 668