Đại học Thành Đô

Home » Đảm bảo chất lượng » Kế hoạch Đào tạo của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023

Kế hoạch Đào tạo của Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023

22/05/2019

22/05/2019
<!–59
19–>

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2019 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2030, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô đã ký và ban hành Kế hoạch đào tạo của Trường đại học Thành Đô trong giai đoạn 2019 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2030:

Chi tiết:

Kế hoạch đào tạo của Trường đại học Thành Đô trong giai đoạn 2019 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2030 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch đào tạo của Trường đại học Thành Đô 2019 (Chi tiết xem tại đây)

Xem thêm:

Kế hoạch đào tạo của Trường đại học Thành Đô trong giai đoạn 2014 – 2018 (Chi tiết xem tại đây)

Ứng với mỗi năm trong giai đoạn 2014 – 2018, Trường Đại học Thành Đô xây dựng kế hoạch đào tạo của từng năm cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo của Trường đại học Thành Đô năm học 2014 – 2015 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch đào tạo của Trường đại học Thành Đô năm học 2015 – 2016 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch đào tạo của Trường đại học Thành Đô năm học 2016 – 2017 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch đào tạo của Trường đại học Thành Đô năm học 2017 – 2018 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch đào tạo của Trường đại học Thành Đô năm học 2018 – 2019 (Chi tiết xem tại đây)

Tin tức khác

0934 078 668