Đại học Thành Đô

Home » Đảm bảo chất lượng » Kế hoạch phát triển Khoa học công nghệ Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023

Kế hoạch phát triển Khoa học công nghệ Trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2019 – 2023

22/05/2019

22/05/2019
<!–59
19–>

Thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn  2019 – 2023 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 của Trường  Đại học Thành Đô, nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ, viên chức và học sinh – sinh viên của trường hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH), Hiệu trưởng nhà trường thông báo Kế hoạch triển khai hoạt động KH&CN giai đoạn 2019 – 2023 đến các cá nhân và các tổ chức như sau:

Chi tiết:

Kế hoạch phát triển Khoa học công nghệ giai đoạn 2019-2023 (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch phát triển Nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020 của Trường Đại học Thành Đô (Chi tiết xem tại đây)

Xem thêm:

Kế hoạch phát triển Nghiên cứu khoa học giai đoạn 2014 – 2018 của Trường Đại học Thành Đô (Chi tiết xem tại đây)

Ứng với mỗi năm trong giai đoạn 2014 – 2018, Trường Đại học Thành Đô xây dựng kế hoạch Nghiên cứu khoa học của từng năm như sau:

Kế hoạch phát triển Nghiên cứu khoa học năm học 2014 – 2015 của Trường Đại học Thành Đô (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch phát triển Nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học Thành Đô (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch phát triển Nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017 của Trường Đại học Thành Đô (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch phát triển Nghiên cứu khoa học năm học 2017 – 2018 của Trường Đại học Thành Đô (Chi tiết xem tại đây)

Kế hoạch phát triển Nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Thành Đô (Chi tiết xem tại đây)

Tin tức khác

0934 078 668