Đại học Thành Đô

Home » Đảm bảo chất lượng » Trường Đại học Thành Đô: Tự đánh giá Chất lượng CSGD Đại học

Trường Đại học Thành Đô: Tự đánh giá Chất lượng CSGD Đại học

04/01/2019

04/01/2019
<!–59
19–>

Tháng 6 năm 2018, Trường Đại học Thành Đô đã tiến hành tự đánh giá CSGDĐH. Qua hoạt động này, Nhà trường mong muốn có được một bức tranh toàn cảnh về một Trường Đại Thành Đô được đánh giá chân thực và toàn diện ở các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, phương hướng nhiệm vụ để đạt được mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn đã đặt ra.

Tự đánh giá chất lượng CSGD ĐH là quá trình Trường Đại học Thành Đô tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, để báo cáo về tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để Nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Đánh giá chất lượng giáo dục còn thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của Đại học Thành Đô trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tự đánh giá, làm cho mọi thành viên trong nhà trường hiểu rõ nội dung từng tiêu chuẩn, nội hàm các tiêu chí, quy trình tự đánh giá, từ đó mọi người có trách nhiệm khắc phục các tồn tại, thiếu sót và hoàn thiện dần các mặt, các hoạt động, tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện đúng Sứ mạng và mục tiêu đã công bố.

(Để phục vụ cho công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng, Nhà trường đã chọn đội ngũ cán bộ cũng như các điều kiện cần thiết cho hoạt động tự đánh giá. Nhà trường đã tổ chức nhiều hội nghị cấp trường về công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn về công tác này…)

Phạm vi tự đánh giá

Trường Đại học Thành Đô tiến hành tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học gồm : 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí, được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy trình tự đánh giá

Tiếp cận đánh giá chất lượng CSGD thực hiện theo chu trình : Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến (Plan – Do – Check – Act: PDCA)

Công cụ đánh giá.

Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo:

– CV Số: 766/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– CV số 768/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– CV Số: 769/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên hệ:
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Tầng 2, Nhà C, Trường Đại học Thành Đô
Km15, QL 32 – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội
Hotline: 02433.861.601

Tin tức khác

0934 078 668